தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பூங்கணை

 • பூங்கண்ணி

 • பூங்கதிர்

 • பூங்கன்று

 • பூங்கயம்

 • பூங்கயல்

 • பூங்கரை

 • பூங்கலம்

 • பூங்கலை

 • பூங்கழனி

 • பூங்கழல்

 • பூங்கா

 • பூங்காஞ்சி

 • பூங்காடு

 • பூங்காந்தள்

 • பூங்கானல்

 • பூங்கிளி

 • பூங்கிள்ளை

 • பூங்குன்றம்

 • பூங்குன்று

 • பூங்குமரி

 • பூங்குயில்

 • பூங்குரல்

 • பூங்குருவி

 • பூங்குறிஞ்சி

 • பூங்குளத்தள்

 • பூங்குழலி

 • பூங்குழல்

 • பூங்குழை

 • பூங்குவை

 • பூங்கூடல்

 • பூங்கூந்தல்

 • பூங்கொடி

 • பூங்கொத்து

 • பூங்கொன்றை

 • பூங்கொம்பு

 • பூங்கோதை

 • பூஞ்சந்தனம்

 • பூஞ்சாந்து

 • பூஞ்சாரல்

 • பூஞ்சிட்டு

 • பூஞ்சிலம்பு

 • பூஞ்சுடர்

 • பூஞ்சுனை

 • பூஞ்செடி

 • பூஞ்செருந்தி

 • பூஞ்செல்வி

 • பூஞ்சோலை

 • பூதநாச்சியார்

 • பூநகை

 • பூநங்கை

 • பூநல்லள்

 • பூநாச்சி

 • பூநிலவு

 • பூநிலா

 • பூநுதல்

 • பூநெஞ்சள்

 • பூநெய்தல்

 • பூந்தமிழ்

 • பூந்தழை

 • பூந்தாமரை

 • பூந்திங்கள்

 • பூந்திரு

 • பூந்துறை

 • பூந்துளசி

 • பூந்தென்றல்

 • பூந்தேன்

 • பூந்தொடி

 • பூந்தொடை

 • பூந்தோகை

 • பூமகள்

 • பூமங்கை

 • பூமடந்தை

 • பூமணி

 • பூமதி

 • பூமனை

 • பூமயில்

 • பூமருதம்

 • பூமரை

 • பூமறை

 • பூமலர்

 • பூமலை

 • பூமழை

 • பூமான்

 • பூமாரி

 • பூமாலை

 • பூமுகிலி

 • பூமுகில்

 • பூமுகை

 • பூமுடி

 • பூமுத்து

 • பூமுறுவல்

 • பூமுல்லை

 • பூமொட்டு

 • பூமொழி

 • பூம்பகன்றை

 • பூம்பகல்

 • பூம்பனி

 • பூம்பாவை

 • பூம்புகழ்

 • பூம்புணை