தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • புகனங்கை

 • புகனல்லாள்

 • புகனிலவு

 • புகனிலா

 • புகனெஞ்சள்

 • புகன்மகள்

 • புகன்மங்கை

 • புகன்மடந்தை

 • புகன்மணி

 • புகன்மதி

 • புகன்மனை

 • புகன்மயில்

 • புகன்மறை

 • புகன்மலர்

 • புகன்மலை

 • புகன்முத்து

 • புகன்முரசு

 • புகன்மேழி

 • புகன்மொழி

 • புகற்கடல்

 • புகற்கனி

 • புகற்கலம்

 • புகற்கா

 • புகற்காடு

 • புகற்கிளி

 • புகற்குன்றம்

 • புகற்கொடை

 • புகற்சாரல்

 • புகற்செல்வி

 • புகற்சொல்

 • புகற்பிராட்டி

 • புகற்பொழில்

 • புகலணி

 • புகலன்னை

 • புகலமுது

 • புகலம்மா

 • புகலம்மை

 • புகலரசி

 • புகலரண்

 • புகலழகி

 • புகலாற்றல்

 • புகலாள்

 • புகலாழி

 • புகலினி

 • புகலினியாள்

 • புகலின்பம்

 • புகலுடையாள்

 • புகலுரு

 • புகலூராள்

 • புகலெழிலி

 • புகலொளி

 • புகல்விளக்கு

 • புகழக்கண்ணி

 • புகழணி

 • புகழன்னை

 • புகழன்பு

 • புகழமுது

 • புகழம்மா

 • புகழம்மை

 • புகழரசி

 • புகழரசு

 • புகழரண்

 • புகழரி

 • புகழருவி

 • புகழறிவு

 • புகழலரி

 • புகழலை

 • புகழல்லி

 • புகழழகி

 • புகழழகு

 • புகழாத்தி

 • புகழாம்பல்

 • புகழாற்றல்

 • புகழாள்

 • புகழாழி

 • புகழிசை

 • புகழிடை

 • புகழினி

 • புகழினியாள்

 • புகழிறைவி

 • புகழிழை

 • புகழிழையாள்

 • புகழுடையாள்

 • புகழுரு

 • புகழூராள்

 • புகழெயினி

 • புகழெரி

 • புகழேந்தி

 • புகழேரி

 • புகழொலி

 • புகழொளி

 • புகழோதி

 • புகழோவியம்

 • புகழௌpனி

 • புகழௌpலி

 • புகழௌpல்

 • புகழ்

  இசை

 • புகழ்க்கடல்

 • புகழ்க்கணை

 • புகழ்க்கண்ணு

 • புகழ்க்கனல்