தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
  • பிள்ளைமொழி

  • பிள்ளையன்பு

  • பிள்ளையமுது

  • பிள்ளையழகி

  • பிள்ளையினி

  • பிள்ளையுரு

  • பிள்ளையெழிலி

  • பிள்ளையொளி

  • பிள்ளைவடிவு