தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பிச்சி

  ஒருமலர்

 • பிச்சிக்கோதை

 • பிச்சித்தொடை

 • பிச்சிப்பூ

 • பிச்சிமலர்

 • பிச்சிமாலை

 • பிடி

  பெண்யானை

 • பிடிநேரியள்

 • பிடியரசி

 • பிடியழகி

 • பிடியிடை

 • பிடியெழிலி

 • பிடிவடிவு

 • பிணை

  பெண்மான்

 • பிணைக்கண்ணி

 • பிணைச்செல்வி

 • பிணைநேரியள்

 • பிணைமான்

 • பிணையரசி

 • பிணையழகி

 • பிணையெழிலி

 • பிணைவடிவு

 • பிணைவிழி

 • பிராட்டி

  பெருமாட்டி

 • பிறை

  பிறைமதி

 • பிறைக்கணை

 • பிறைக்கண்ணி

 • பிறைக்கண்ணு

 • பிறைக்கதிர்

 • பிறைக்கலம்

 • பிறைக்கலை

 • பிறைக்குட்டி

 • பிறைக்குமரி

 • பிறைக்குழலி

 • பிறைக்குழை

 • பிறைக்கொடி

 • பிறைக்கொழுந்து

 • பிறைசூடி

 • பிறைச்சுடர்

 • பிறைச்செல்வி

 • பிறைச்சேய்

 • பிறைத்தங்கை

 • பிறைத்தழல்

 • பிறைத்திங்கள்

 • பிறைத்துண்டம்

 • பிறைநகை

 • பிறைநங்கை

 • பிறைநல்லாள்

 • பிறைநிலவு

 • பிறைநிலா

 • பிறைநுதல்

 • பிறைநேரியள்

 • பிறைப்பிள்ளை

 • பிறைமகள்

 • பிறைமங்கை

 • பிறைமடந்தை

 • பிறைமணி

 • பிறைமதி

 • பிறைமலர்

 • பிறைமுகிலி

 • பிறைமுடி

 • பிறைமுத்து

 • பிறைமுறுவல்

 • பிறையணி

 • பிறையரசி

 • பிறையழகி

 • பிறையழகு

 • பிறையாள்

 • பிறையினி

 • பிறையின்பம்

 • பிறையுரு

 • பிறையெழிலி

 • பிறையெழில்

 • பிறையேந்தி

 • பிறையொளி

 • பிறையோதி

 • பிறைவடிவு

 • பிறைவல்லி

 • பிறைவள்ளி

 • பிறைவாணி

 • பிறைவானம்

 • பிறைவிளக்கு

 • பிறைவிழி

 • பிள்ளை

  பிள்ளை

 • பிள்ளைக்கனி

 • பிள்ளைக்கிளி

 • பிள்ளைக்குயில்

 • பிள்ளைச்செல்வம்

 • பிள்ளைச்செல்வி

 • பிள்ளைத்தமிழ்

 • பிள்ளைத்திரு

 • பிள்ளைநகை

 • பிள்ளைநிலவு

 • பிள்ளைநிலா

 • பிள்ளைப்பாட்டு

 • பிள்ளைப்பிறை

 • பிள்ளைமணி

 • பிள்ளைமதி

 • பிள்ளைமலர்

 • பிள்ளைமுத்து

 • பிள்ளைமொழி