தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பாச்செல்வி

 • பாச்சொல்

 • பாடனங்கை

 • பாடனல்லாள்

 • பாடனிலவு

 • பாடனிலா

 • பாடனெஞ்சள்

 • பாடனெறி

 • பாடன்மகள்

 • பாடன்மங்கை

 • பாடன்மடந்தை

 • பாடன்மணி

 • பாடன்மதி

 • பாடன்மயில்

 • பாடன்மலர்

 • பாடன்மலை

 • பாடன்மழை

 • பாடன்மாரி

 • பாடன்மாலை

 • பாடன்முதல்வி

 • பாடன்முத்து

 • பாடன்முரசு

 • பாடன்முல்லை

 • பாடன்மொழி

 • பாடன்மோனை

 • பாடற்கடல்

 • பாடற்கனி

 • பாடற்கலம்

 • பாடற்கலை

 • பாடற்கிளி

 • பாடற்குமரி

 • பாடற்குயில்

 • பாடற்குரல்

 • பாடற்கோதை

 • பாடற்செல்வி

 • பாடற்புகழ்

 • பாடற்புலமை

 • பாடற்பூவை

 • பாடலணி

 • பாடலமுதம்

 • பாடலமுது

 • பாடலம்மா

 • பாடலம்மை

 • பாடலரசி

 • பாடலரசு

 • பாடலரி

 • பாடலருவி

 • பாடலறிவு

 • பாடலழகி

 • பாடலழகு

 • பாடலாள்

 • பாடலாழி

 • பாடலிசை

 • பாடலினி

 • பாடலினியள்

 • பாடலின்பம்

 • பாடலிறைவி

 • பாடலுடையாள்

 • பாடலுரு

 • பாடலெழிலி

 • பாடலெழில்

 • பாடலொலி

 • பாடலொளி

 • பாடல்

 • பாடல்யாழ்

 • பாடல்வடிவு

 • பாடல்வல்லாள்

 • பாடல்வல்லி

 • பாடல்வாகை

 • பாடல்வாணி

 • பாடல்வாரி

 • பாடல்விறலி

 • பாடல்வெற்றி

 • பாடல்வேரி

 • பாடி

  பாடுபவள், படைவீடு

 • பாடினி

 • பாடு

  பாடுதல்

 • பாடுங்கடல்

 • பாடுங்கனி

 • பாடுங்கலம்

 • பாடுங்கலை

 • பாடுங்கழை

 • பாடுங்கிளி

 • பாடுங்கிள்ளை

 • பாடுங்குமரி

 • பாடுங்குயில்

 • பாடுங்குரல்

 • பாடுங்குழல்

 • பாடுங்கூடல்

 • பாடுங்கொடி

 • பாடுங்கோதை

 • பாடுஞ்சிட்டு

 • பாடுஞ்சிலம்பு

 • பாடுஞ்சுடர்

 • பாடுஞ்செல்வி

 • பாடுநங்கை

 • பாடுநல்லாள்

 • பாடுநிலவு

 • பாடுநிலா

 • பாடுநெஞ்சள்

 • பாடுநெறி