தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நசைக்குழல்

 • நசைக்கூடல்

 • நசைக்கூந்தல்

 • நசைக்கொடி

 • நசைக்கொழுந்து

 • நசைக்கோதை

 • நசைசெஞ்சள்

 • நசைச்சந்தனம்

 • நசைச்சிலம்பு

 • நசைச்சுடர்

 • நசைச்சுனை

 • நசைச்சுரபி

 • நசைச்செல்வம்

 • நசைச்செல்வி

 • நசைச்சொல்

 • நசைச்சோலை

 • நசைத்திரு

 • நசைத்துறை

 • நசைத்தென்றல்

 • நசைத்தேவி

 • நசைத்தோகை

 • நசைத்தோழி

 • நசைநகை

 • நசைநங்கை

 • நசைநல்லள்

 • நசைநிலவு

 • நசைநிலா

 • நசைநெறி

 • நசைப்பண்

 • நசைப்பரிதி

 • நசைப்பழம்

 • நசைப்பிறை

 • நசைப்புனல்

 • நசைப்பூ

 • நசைப்பூவை

 • நசைப்பொன்

 • நசைப்பொன்னி

 • நசைப்பொழில்

 • நசைமகள்

 • நசைமங்கை

 • நசைமடந்தை

 • நசைமணி

 • நசைமதி

 • நசைமனை

 • நசைமயில்

 • நசைமருதம்

 • நசைமறை

 • நசைமலர்

 • நசைமலை

 • நசைமானம்

 • நசைமான்

 • நசைமாலை

 • நசைமின்னல்

 • நசைமுகில்

 • நசைமுடி

 • நசைமுதல்வி

 • நசைமுத்து

 • நசைமுரசு

 • நசைமுறுவல்

 • நசைமுல்லை

 • நசைமேழி

 • நசைமொழி

 • நசையணி

 • நசையமுதம்

 • நசையமுது

 • நசையரசி

 • நசையரசு

 • நசையரி

 • நசையருவி

 • நசையலரி

 • நசையலை

 • நசையல்லி

 • நசையழகி

 • நசையழகு

 • நசையாள்

 • நசையாழ்

 • நசையிசை

 • நசையிடையாள்

 • நசையினி

 • நசையினியாள்

 • நசையின்பம்

 • நசையிழை

 • நசையிழையாள்

 • நசையெழிலி

 • நசையெழில்

 • நசையேரி

 • நசையொளி

 • நசையோதி

 • நசையோவியம்

 • நசைவடிவு

 • நசைவல்லி

 • நசைவாகை

 • நசைவானம்

 • நசைவாரி

 • நசைவிழி

 • நச்சினார்க்கினியாள்

 • நச்சௌளை

 • நஞ்சு

  விருப்பம்

 • நடக்கண்ணி

 • நடக்கதிர்

 • நடக்கலை