தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நகு

  சிரிப்பு

 • நகுகண்ணி

 • நகை

 • நகைக்கண்ணி

 • நகைக்கதிர்

 • நகைக்கலம்

 • நகைக்கலை

 • நகைக்கிளி

 • நகைக்கிள்ளை

 • நகைக்குயில்

 • நகைக்குரல்

 • நகைக்குவை

 • நகைக்கொடி

 • நகைச்சிலம்பு

 • நகைச்செல்வி

 • நகைத்தேவி

 • நகைநங்கை

 • நகைநல்லாள்

 • நகைநிலவு

 • நகைநிலா

 • நகைப்பொன்னி

 • நகைமகள்

 • நகைமங்கை

 • நகைமடந்தை

 • நகைமணி

 • நகைமதி

 • நகைமயில்

 • நகைமலர்

 • நகைமான்

 • நகைமாலை

 • நகைமுடி

 • நகைமுத்து

 • நகைமுல்லை

 • நகையணி

 • நகையமுது

 • நகையம்மை

 • நகையரசி

 • நகையழகி

 • நகையழகு

 • நகையாள்

 • நகையிசை

 • நகையினி

 • நகையினியாள்

 • நகையின்பம்

 • நகையெழிலி

 • நகையெழில்

 • நகையொளி

 • நகைவல்லி

 • நகைவளை

 • நகைவிழி

 • நகைவெள்ளி

 • நகைவேல்

 • நங்கை

 • நங்கைக்கொடி

 • நங்கைச்செல்வம்

 • நங்கைச்செல்வி

 • நங்கைநல்லாள்

 • நங்கைநிலவு

 • நங்கைநிலா

 • நங்கைமணி

 • நங்கைமதி

 • நங்கைமயில்

 • நங்கைமலர்

 • நங்கைமான்

 • நங்கைமாலை

 • நங்கைமுடி

 • நங்கைமுத்து

 • நங்கையணி

 • நங்கையமுது

 • நங்கையரசி

 • நங்கையரி

 • நங்கையர்க்கரசி

 • நங்கையழகி

 • நங்கையாள்

 • நங்கையிசை

 • நங்கையினியாள்

 • நங்கையின்பம்

 • நங்கையெழிலி

 • நங்கையெழில்

 • நங்கையொளி

 • நங்கையோவியம்

 • நங்கைவடிவு

 • நங்கைவல்லி

 • நங்கைவளை

 • நங்கைவள்ளி

 • நசை

 • நசைக்கடல்

 • நசைக்கண்ணி

 • நசைக்கதிர்

 • நசைக்கனி

 • நசைக்கயம்

 • நசைக்கயல்

 • நசைக்கலம்

 • நசைக்கலை

 • நசைக்கிளி

 • நசைக்குமரி

 • நசைக்குயில்

 • நசைக்குரல்

 • நசைக்குறிஞ்சி

 • நசைக்குழலி

 • நசைக்குழல்