தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நேரமுது

 • நேரம்மை

 • நேரரசி

 • நேரரண்

 • நேரறிவு

 • நேரழகி

 • நேராற்றல்

 • நேராள்

 • நேராழி

 • நேரிசை

 • நேரிடை

 • நேரினி

 • நேரினியள்

 • நேரின்பம்

 • நேரியள்

 • நேரிலாமணி

 • நேரிலாமதி

 • நேரிலாமயில்

 • நேரிலாமலர்

 • நேரிலாள்

 • நேரிலாவணி

 • நேரிலாவரசி

 • நேரிலாவல்லி

 • நேரிழை

 • நேரிழையாள்

 • நேரெழில்

 • நேரொளி

 • நேர்

  செவ்வை

 • நேர்நகை

 • நேர்நங்கை

 • நேர்நிலவு

 • நேர்நிலா

 • நேர்நெஞ்சள்

 • நேர்நெறி

 • நேர்மகள்

 • நேர்மங்கை

 • நேர்மடந்தை

 • நேர்மணி

 • நேர்மதி

 • நேர்மலர்

 • நேர்மலை

 • நேர்மானம்

 • நேர்மாலை

 • நேர்முடி

 • நேர்முத்து

 • நேர்முரசு

 • நேர்முறுவல்

 • நேர்மேழி

 • நேர்மையள்

 • நேர்மொழி

 • நேர்வடிவு

 • நேர்வல்லி

 • நேர்வளை

 • நேர்வாகை

 • நேர்வாணி

 • நேர்விழி

 • நேர்வெற்றி

 • நேர்வேங்கை

 • நேர்வேல்