தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நேயக்கடல்

 • நேயக்கண்ணி

 • நேயக்கதிர்

 • நேயக்கயம்

 • நேயக்கலம்

 • நேயக்கலை

 • நேயக்கழல்

 • நேயக்கிளி

 • நேயக்குயில்

 • நேயக்குரல்

 • நேயக்கூடல்

 • நேயக்கொடை

 • நேயச்சுடர்

 • நேயச்சுனை

 • நேயச்சுரபி

 • நேயச்செல்வி

 • நேயச்சேய்

 • நேயச்சொல்

 • நேயச்சோலை

 • நேயத்தங்கை

 • நேயத்தமிழ்

 • நேயத்தாய்

 • நேயத்திரு

 • நேயத்துணை

 • நேயத்தென்றல்

 • நேயத்தேவி

 • நேயநகை

 • நேயநங்கை

 • நேயநல்லாள்

 • நேயநிலவு

 • நேயநிலா

 • நேயநெஞ்சள்

 • நேயநெறி

 • நேயப்ப10வை

 • நேயப்பிறை

 • நேயப்புகழ்

 • நேயப்புணை

 • நேயப்புனல்

 • நேயப்பொன்னி

 • நேயப்பொறை

 • நேயப்பொழில்

 • நேயமகள்

 • நேயமங்கை

 • நேயமடந்தை

 • நேயமணி

 • நேயமதி

 • நேயமனை

 • நேயமயில்

 • நேயமறை

 • நேயமலர்

 • நேயமலை

 • நேயமழை

 • நேயமாரி

 • நேயமாலை

 • நேயமுகில்

 • நேயமுகை

 • நேயமுடி

 • நேயமுதல்வி

 • நேயமுத்து

 • நேயமுரசு

 • நேயமுறுவல்

 • நேயமுல்லை

 • நேயமேழி

 • நேயமொட்டு

 • நேயமொழி

 • நேயம்

 • நேயவடிவு

 • நேயவணி

 • நேயவன்னை

 • நேயவமுதம்

 • நேயவமுது

 • நேயவரசி

 • நேயவரண்

 • நேயவருவி

 • நேயவறிவு

 • நேயவலை

 • நேயவல்லி

 • நேயவழகி

 • நேயவாகை

 • நேயவாணி

 • நேயவாரி

 • நேயவாற்றல்

 • நேயவாழி

 • நேயவிசை

 • நேயவினியாள்

 • நேயவின்பம்

 • நேயவிறல்

 • நேயவிளக்கு

 • நேயவிழி

 • நேயவெட்சி

 • நேயவெண்ணி

 • நேயவெரி

 • நேயவெற்றி

 • நேயவெள்ளி

 • நேயவெழிலி

 • நேயவேல்

 • நேயவொளி

 • நேரணி

 • நேரன்பு

 • நேரமுதம்

 • நேரமுது