தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நெடுங்கா

 • நெடுங்காஞ்சி

 • நெடுங்காடு

 • நெடுங்காந்தள்

 • நெடுங்கானகம்

 • நெடுங்கானம்

 • நெடுங்கானல்

 • நெடுங்கான்

 • நெடுங்கிளி

 • நெடுங்கிள்ளை

 • நெடுங்குயில்

 • நெடுங்குரல்

 • நெடுங்குறிஞ்சி

 • நெடுங்குழலி

 • நெடுங்குழல்

 • நெடுங்கூடல்

 • நெடுங்கூந்தல்

 • நெடுங்கொடி

 • நெடுங்கொடை

 • நெடுங்கொன்றை

 • நெடுங்கோதை

 • நெடுஞ்சாரல்

 • நெடுஞ்சிலம்பு

 • நெடுஞ்சிவப்பி

 • நெடுஞ்சுடர்

 • நெடுஞ்சுனை

 • நெடுஞ்சுரம்

 • நெடுஞ்செருந்தி

 • நெடுஞ்செல்வம்

 • நெடுஞ்செல்வி

 • நெடுஞ்சேந்தி

 • நெடுஞ்சேய்

 • நெடுஞ்சொல்

 • நெடுஞ்சோணை

 • நெடுஞ்சோலை

 • நெடுநகை

 • நெடுநங்கை

 • நெடுநல்வாடை

 • நெடுநிலவு

 • நெடுநிலா

 • நெடுநெய்தல்

 • நெடுநெறி

 • நெடுந்தகை

 • நெடுந்தணல்

 • நெடுந்தணிகை

 • நெடுந்தமிழ்

 • நெடுந்தலைவி

 • நெடுந்தழல்

 • நெடுந்தானை

 • நெடுந்தாய்

 • நெடுந்திங்கள்

 • நெடுந்திரு

 • நெடுந்திரை

 • நெடுந்திறல்

 • நெடுந்தீ

 • நெடுந்துணை

 • நெடுந்துறை

 • நெடுந்தென்றல்

 • நெடுந்தேன்

 • நெடுந்தேறல்

 • நெடுந்தேவி

 • நெடுந்தொடை

 • நெடுந்தோகை

 • நெடுந்தோழி

 • நெடுமகள்

 • நெடுமங்கை

 • நெடுமடந்தை

 • நெடுமணி

 • நெடுமதி

 • நெடுமனை

 • நெடுமயில்

 • நெடுமருதம்

 • நெடுமறை

 • நெடுமலர்

 • நெடுமலை

 • நெடுமழை

 • நெடுமா

 • நெடுமானம்

 • நெடுமானி

 • நெடுமான்

 • நெடுமாரி

 • நெடுமாலை

 • நெடுமின்னல்

 • நெடுமீன்

 • நெடுமுகில்

 • நெடுமுகை

 • நெடுமுடி

 • நெடுமுதல்வி

 • நெடுமுத்து

 • நெடுமுரசு

 • நெடுமுறுவல்

 • நெடுமுல்லை

 • நெடுமேழி

 • நெடுமை

  நீட்சி

 • நெடுமொட்டு

 • நெடுமொழி

 • நெடும்பகல்

 • நெடும்படை

 • நெடும்பணை

 • நெடும்பண்

 • நெடும்பனி