தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நெகிழன்பு

 • நெகிழிடை

 • நெகிழொளி

 • நெகிழ்

  இளகுதல்

 • நெகிழ்கனி

 • நெகிழ்கிளி

 • நெகிழ்குயில்

 • நெகிழ்குழலி

 • நெகிழ்குழல்

 • நெகிழ்கூந்தல்

 • நெகிழ்கொடி

 • நெகிழ்கொம்பு

 • நெகிழ்கொழுந்து

 • நெகிழ்கோதை

 • நெகிழ்சொல்

 • நெகிழ்தொடை

 • நெகிழ்நகை

 • நெகிழ்நிலா

 • நெகிழ்ப10வை

 • நெகிழ்பழம்

 • நெகிழ்பிணை

 • நெகிழ்மதி

 • நெகிழ்மயில்

 • நெகிழ்மலர்

 • நெகிழ்மாலை

 • நெகிழ்முகை

 • நெகிழ்முறுவல்

 • நெகிழ்முல்லை

 • நெகிழ்மொட்டு

 • நெகிழ்மொழி

 • நெகிழ்வல்லி

 • நெஞ்சக்கடல்

 • நெஞ்சக்கனல்

 • நெஞ்சக்கனி

 • நெஞ்சக்கிளி

 • நெஞ்சக்குயில்

 • நெஞ்சச்சுடர்

 • நெஞ்சணி

 • நெஞ்சத்தமிழ்

 • நெஞ்சத்திறல்

 • நெஞ்சத்துணை

 • நெஞ்சத்தேன்

 • நெஞ்சத்தேவி

 • நெஞ்சநிலவு

 • நெஞ்சநிலா

 • நெஞ்சநெறி

 • நெஞ்சப்பரிதி

 • நெஞ்சப்பழம்

 • நெஞ்சப்பொறை

 • நெஞ்சப்பொறையள்

 • நெஞ்சமகள்

 • நெஞ்சமணி

 • நெஞ்சமதி

 • நெஞ்சமயில்

 • நெஞ்சமலர்

 • நெஞ்சமலை

 • நெஞ்சமுது

 • நெஞ்சமுத்து

 • நெஞ்சமொழி

 • நெஞ்சம்

  உள்ளம்

 • நெஞ்சயாழ

 • நெஞ்சரசி

 • நெஞ்சரண்

 • நெஞ்சருவி

 • நெஞ்சலை

 • நெஞ்சள்

 • நெஞ்சழகி

 • நெஞ்சவல்லி

 • நெஞ்சவாணி

 • நெஞ்சவாரி

 • நெஞ்சவிறலி

 • நெஞ்சவிறல்

 • நெஞ்சவிளக்கு

 • நெஞ்சவிழி

 • நெஞ்சவேல்

 • நெஞ்சிசை

 • நெஞ்சின்பம்

 • நெஞ்சுடையாள்

 • நெஞ்சுநல்லாள்

 • நெஞ்சுநேரியள்

 • நெஞ்சுமொழி

 • நெஞ்சுரம்

 • நெஞ்சுறுதி

 • நெஞ்செழிலி

 • நெஞ்சொளி

 • நெஞ்சோவியம்

 • நெடுங்கடல்

 • நெடுங்கண்ணி

 • நெடுங்கதிர்

 • நெடுங்கனல்

 • நெடுங்கனி

 • நெடுங்கயம்

 • நெடுங்கயல்

 • நெடுங்கரை

 • நெடுங்கலம்

 • நெடுங்கலை

 • நெடுங்கழனி

 • நெடுங்கழல்

 • நெடுங்கழி

 • நெடுங்கழை

 • நெடுங்கா