தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
  • நுதன்மணி

  • நுதன்மாலை

  • நுதற்கண்ணி

  • நுதற்பொட்டு

  • நுதலணி

  • நுதலழகி

  • நுதலெழிலி

  • நுதல்

  • நுதல்விழி

  • நுறுங்குழலி