தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நீளப்புனல்

 • நீளப்பொருநை

 • நீளப்பொறை

 • நீளப்பொறையள்

 • நீளப்பொழில்

 • நீளமானம்

 • நீளமாலை

 • நீளம்

  நெடுமை

 • நீளவயல்

 • நீளவரண்

 • நீளவல்லி

 • நீளவாகை

 • நீளவாணி

 • நீளவாரி

 • நீளவாழி

 • நீளவிழி

 • நீளவெழில்

 • நீளவேய்

 • நீளவேரல்

 • நீளவேல்

 • நீளவொளி