தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நீர்(மை

  சிறப்பு, அழகு

 • நீர்மை

 • நீர்மைக்கடல்

 • நீர்மைக்கனி

 • நீர்மைக்கலை

 • நீர்மைக்கழல்

 • நீர்மைக்கிளி

 • நீர்மைக்குமரி

 • நீர்மைக்குயில்

 • நீர்மைக்குரல்

 • நீர்மைக்குறிஞ்சி

 • நீர்மைக்குழலி

 • நீர்மைக்குழல்

 • நீர்மைக்கூடல்

 • நீர்மைக்கூந்தல்

 • நீர்மைச்செல்வம்

 • நீர்மைச்செல்வி

 • நீர்மைச்சேய்

 • நீர்மைத்திரு

 • நீர்மைத்திறல்

 • நீர்மைநெஞ்சள்

 • நீர்மைநெறி

 • நீர்மைமணி

 • நீர்மைமுத்து

 • நீர்மைமொழி

 • நீர்மையணி

 • நீர்மையமுது

 • நீர்மையரசி

 • நீர்மையரசு

 • நீர்மையறிவு

 • நீர்மையழகு

 • நீர்மையாள்

 • நீர்மையிசை

 • நீர்மையெழிலி

 • நீர்மையெழில்

 • நீர்மையொளி

 • நீர்மையோதி

 • நீர்மைவானம்

 • நீலக்கடல்

 • நீலக்கண்ணி

 • நீலக்கிளி

 • நீலக்குயில்

 • நீலக்கொடி

 • நீலச்சுடர்

 • நீலத்தோகை

 • நீலநெய்தல்

 • நீலமணி

 • நீலமயில்

 • நீலமருதம்

 • நீலமலர்

 • நீலமலை

 • நீலமலையள்

 • நீலமாமணி

 • நீலமாமயில்

 • நீலமாமலர்

 • நீலமுகிலி

 • நீலமுகில்

 • நீலம்

 • நீலவடிவு

 • நீலவணி

 • நீலவரி

 • நீலவல்லி

 • நீலவழகி

 • நீலவாணி

 • நீலவானம்

 • நீலவாரி

 • நீலவாழி

 • நீலவிழி

 • நீலவெழிலி

 • நீலவொளி

 • நீளக்கடல்

 • நீளக்கணை

 • நீளக்கண்ணி

 • நீளக்கதிர்

 • நீளக்கயம்

 • நீளக்கயல்

 • நீளக்கலம்

 • நீளக்கழனி

 • நீளக்கழல்

 • நீளக்கழி

 • நீளக்கழை

 • நீளக்குழலி

 • நீளக்குழல்

 • நீளக்கூந்தல்

 • நீளக்கொடி

 • நீளக்கொழுந்து

 • நீளக்கோதை

 • நீளச்சாரல்

 • நீளச்சுடர்

 • நீளச்சுனை

 • நீளச்செல்வி

 • நீளச்சேய்

 • நீளச்சோணை

 • நீளச்சோலை

 • நீளத்தொடை

 • நீளநிலவு

 • நீளநிலா

 • நீளப்பகல்

 • நீளப்பாலை

 • நீளப்புகழ்

 • நீளப்புனல்