தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நிகரிலாள்

 • நிகர்

  ஒப்பு

 • நித்திலா

  முத்து

 • நிரல்யா

  நிரல்

 • நிர்மையழகி

 • நிறை

  நிரம்புதல்

 • நிறைகடல்

 • நிறைகதிர்

 • நிறைகனி

 • நிறைகயம்

 • நிறைகலம்

 • நிறைகலை

 • நிறைகழனி

 • நிறைகழல்

 • நிறைகழை

 • நிறைகாஞ்சி

 • நிறைகானல்

 • நிறைகிளி

 • நிறைகிள்ளை

 • நிறைகுமரி

 • நிறைகுயில்

 • நிறைகுறிஞ்சி

 • நிறைகுளத்தள்

 • நிறைகுழலி

 • நிறைகூடல்

 • நிறைகூந்தல்

 • நிறைகொடி

 • நிறைகொடை

 • நிறைகொன்றை

 • நிறைகோதை

 • நிறைசந்தனம்

 • நிறைசாந்து

 • நிறைசாரல்

 • நிறைசிட்டு

 • நிறைசிலம்பு

 • நிறைசுடர்

 • நிறைசுனை

 • நிறைசுரபி

 • நிறைசெல்வம்

 • நிறைசெல்வி

 • நிறைசொல்

 • நிறைசோணை

 • நிறைசோலை

 • நிறைதகை

 • நிறைதகையள்

 • நிறைதங்கம்

 • நிறைதமிழ்

 • நிறைதானை

 • நிறைதாமரை

 • நிறைதிங்கள்

 • நிறைதிரு

 • நிறைதிறல்

 • நிறைதூயவள்

 • நிறைதூயோள்

 • நிறைதென்றல்

 • நிறைதேன்

 • நிறைதேவி

 • நிறைதொடி

 • நிறைதொடை

 • நிறைதோகை

 • நிறைநகை

 • நிறைநங்கை

 • நிறைநல்லாள்

 • நிறைநிலவு

 • நிறைநிலா

 • நிறைநெஞ்சள்

 • நிறைநெறி

 • நிறைபகல்

 • நிறைபணை

 • நிறைபண்

 • நிறைபரிதி

 • நிறைபாடி

 • நிறைபாடினி

 • நிறைபிடி

 • நிறைபிணை

 • நிறைபிறை

 • நிறைபுகழ்

 • நிறைபுணை

 • நிறைபுதுமை

 • நிறைபுனல்

 • நிறைபுன்னை

 • நிறைபுலமை

 • நிறைபொட்டு

 • நிறைபொன்

 • நிறைபொன்னி

 • நிறைபொருநை

 • நிறைபொறை

 • நிறைபொறையள்

 • நிறைபொழில்

 • நிறைமகள்

 • நிறைமங்கை

 • நிறைமடந்தை

 • நிறைமணி

 • நிறைமதி

 • நிறைமனை

 • நிறைமயில்

 • நிறைமருதம்

 • நிறைமறை

 • நிறைமலர்

 • நிறைமலை

 • நிறைமழை