தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நாமுதல்வி

 • நாமுத்து

 • நாமுரசு

 • நாமொழி

 • நாள்

  ஒளி, பகல்

 • நாவணி

 • நாவனகை

 • நாவனங்கை

 • நாவன்மகள்

 • நாவன்மங்கை

 • நாவன்மடந்தை

 • நாவன்மணி

 • நாவன்மதி

 • நாவன்மலர்

 • நாவன்மலை

 • நாவன்முரசு

 • நாவன்மொழி

 • நாவமுதம்

 • நாவமுது

 • நாவம்மை

 • நாவரசி

 • நாவரசு

 • நாவரண்

 • நாவருவி

 • நாவற்கண்ணி

 • நாவற்கனி

 • நாவற்கயம்

 • நாவற்கா

 • நாவற்காடு

 • நாவற்கிளி

 • நாவற்குளத்தள்

 • நாவற்கூடல்

 • நாவற்செல்வி

 • நாவற்சோலை

 • நாவற்பழம்

 • நாவற்பொன்

 • நாவற்பொன்னி

 • நாவற்பொழில்

 • நாவலரசி

 • நாவலள்

 • நாவலழகி

 • நாவலாள்

 • நாவலூராள்

 • நாவலெயினி

 • நாவலெழிலி

 • நாவல்

 • நாவல்லள்

 • நாவல்லாள்

 • நாவல்லி

 • நாவாகை

 • நாவாணி

 • நாவாற்றல்

 • நாவிசை

 • நாவினியள்

 • நாவினியாள்

 • நாவின்பம்

 • நாவிறலி

 • நாவிறல்

 • நாவிறைவி

 • நாவெற்றி

 • நாவெழிலி

 • நாவேங்கை

 • நாவேரி

 • நாவேல்

 • நாவொளி