தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தகுகனி

 • தகுகயம்

 • தகுகயல்

 • தகுகலம்

 • தகுகலை

 • தகுகழனி

 • தகுகிளி

 • தகுகிள்ளை

 • தகுகுயில்

 • தகுகொடி

 • தகுகோதை

 • தகுசாந்து

 • தகுசாரல்

 • தகுசிலம்பு

 • தகுசுடர்

 • தகுசுனை

 • தகுசெல்வம்

 • தகுசெல்வி

 • தகுசேந்தி

 • தகுசேய்

 • தகுசொல்

 • தகுசோலை

 • தகுநங்கை

 • தகுநெஞ்சள்

 • தகுநெறி

 • தகுபுகழ்

 • தகுபுணை

 • தகுபுனல்

 • தகுபுலமை

 • தகுபொன்

 • தகுபொறை

 • தகுபொழில்

 • தகுமகள்

 • தகுமங்கை

 • தகுமடந்தை

 • தகுமணி

 • தகுமதி

 • தகுமனை

 • தகுமயில்

 • தகுமருதம்

 • தகுமறை

 • தகுமலர்

 • தகுமலை

 • தகுமானி

 • தகுமான்

 • தகுமாமணி

 • தகுமாமதி

 • தகுமாமயில்

 • தகுமாரி

 • தகுமாலை

 • தகுமுடி

 • தகுமுதல்வி

 • தகுமுத்து

 • தகுமுரசு

 • தகுயாழ்

 • தகுவடிவு

 • தகுவணி

 • தகுவரசி

 • தகுவரண்

 • தகுவல்லி

 • தகுவழகி

 • தகுவாணி

 • தகுவானம்

 • தகுவாரி

 • தகுவெழிலி

 • தகுவெழில்

 • தகுவொளி

 • தகை

 • தகைக்கடல்

 • தகைக்கதிர்

 • தகைக்கனி

 • தகைக்கயம்

 • தகைக்கயல்

 • தகைக்கலம்

 • தகைக்கலை

 • தகைக்கழனி

 • தகைக்கிளி

 • தகைக்கிள்ளை

 • தகைக்குடிமகள்

 • தகைக்குட்டி

 • தகைக்குமரி

 • தகைக்குயில்

 • தகைக்கொடி

 • தகைக்கோதை

 • தகைச்சந்தனம்

 • தகைச்சாந்து

 • தகைச்சாரல்

 • தகைச்சிட்டு

 • தகைச்சிலம்பு

 • தகைச்சுடர்

 • தகைச்சுனை

 • தகைச்செல்வம்

 • தகைச்செல்வி

 • தகைச்சேந்தி

 • தகைச்சேய்

 • தகைச்சொல்

 • தகைச்சோணை

 • தகைச்சோலை

 • தகைத்தங்கம்

 • தகைத்தங்கை

 • தகைத்தமிழ்