தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தகவணி

 • தகவன்னை

 • தகவன்பு

 • தகவமுது

 • தகவம்மா

 • தகவம்மை

 • தகவரசி

 • தகவரசு

 • தகவரண்

 • தகவரி

 • தகவருவி

 • தகவறிவு

 • தகவலரி

 • தகவல்லி

 • தகவழகி

 • தகவழகு

 • தகவாம்பல்

 • தகவாற்றல்

 • தகவாள்

 • தகவாழி

 • தகவிசை

 • தகவினி

 • தகவினியள்

 • தகவினியாள்

 • தகவின்பம்

 • தகவிழையாள்

 • தகவு

  தகுதி

 • தகவுக்கடல்

 • தகவுக்கதிர்

 • தகவுக்கனி

 • தகவுக்கயம்

 • தகவுக்கயல்

 • தகவுக்கலம்

 • தகவுக்கலை

 • தகவுக்கழனி

 • தகவுக்கிளி

 • தகவுக்கிள்ளை

 • தகவுக்குடிமகள்

 • தகவுக்குட்டி

 • தகவுக்குமரி

 • தகவுக்குயில்

 • தகவுக்கொடி

 • தகவுக்கோதை

 • தகவுச்சாந்து

 • தகவுச்சாரல்

 • தகவுச்சிட்டு

 • தகவுச்சிலம்பு

 • தகவுச்சுடர்

 • தகவுச்சுனை

 • தகவுச்செல்வம்

 • தகவுச்செல்வி

 • தகவுச்சேந்தி

 • தகவுச்சேய்

 • தகவுச்சொல்

 • தகவுச்சோணை

 • தகவுச்சோலை

 • தகவுடையாள்

 • தகவுத்தங்கம்

 • தகவுத்தங்கை

 • தகவுத்தமிழ்

 • தகவுத்தலைவி

 • தகவுத்தானை

 • தகவுத்தாய்

 • தகவுத்திரு

 • தகவுத்திறல்

 • தகவுத்துணை

 • தகவுநகை

 • தகவுநங்கை

 • தகவுநெஞ்சள்

 • தகவுநெறி

 • தகவுப்புகழ்

 • தகவுப்பொன்

 • தகவுப்பொறை

 • தகவுப்பொழில்

 • தகவுமணி

 • தகவுமதி

 • தகவுமனை

 • தகவுமயில்

 • தகவுமருதம்

 • தகவுமறை

 • தகவுமலர்

 • தகவுமலை

 • தகவுமானம்

 • தகவுமான்

 • தகவுமாரி

 • தகவுமாலை

 • தகவுமுத்து

 • தகவுமுரசு

 • தகவுவல்லி

 • தகவுவாரி

 • தகவுவேல்

 • தகவூராள்

 • தகவெழிலி

 • தகவெழில்

 • தகவேந்தி

 • தகவேரி

 • தகவொளி

 • தகு

  தகுதி

 • தகுகடல்

 • தகுகதிர்

 • தகுகனி