தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தோகை

 • தோகைநல்லாள்

 • தோகைமயில்

 • தோகைமாமயில்

 • தோகையணி

 • தோகையழகி

 • தோகையாள்

 • தோகையெழிலி

 • தோகையோதி

 • தோகைவடிவு

 • தோகைவாணி

 • தோணங்கை

 • தோணல்லள்

 • தோண்மங்கை

 • தோண்மடந்தை

 • தோண்மலை

 • தோண்மாலை

 • தோதையலரி

 • தோள்

  உடலுறுப்பு

 • தோள்வலி

 • தோள்வளை

 • தோள்வாகை

 • தோள்விறல்

 • தோள்வெற்றி

 • தோழி

 • தோழ்

  நட்பு