தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தொல்வயல்

 • தொல்வாரி

 • தொல்விறல்

 • தொல்வெண்ணி

 • தொல்வெற்றி

 • தொழு

  வணங்குதல்

 • தொழுகதிர்

 • தொழுகலை

 • தொழுகழல்

 • தொழுசுடர்

 • தொழுதகை

 • தொழுதகையள்

 • தொழுதமிழ்

 • தொழுதலைவி

 • தொழுதிங்கள்

 • தொழுநிலவு

 • தொழுநிலா

 • தொழுபரிதி

 • தொழுபிறை

 • தொழுபுகழ்

 • தொழுபுலமை

 • தொழுபொறை

 • தொழுபொறையள்

 • தொழுமணி

 • தொழுமதி

 • தொழுமனை

 • தொழுமறை

 • தொழுமலர்

 • தொழுமலை

 • தொழுமழை

 • தொழுமானம்

 • தொழுமானி

 • தொழுமாரி

 • தொழுமுடி

 • தொழுமுத்து

 • தொழுமுரசு

 • தொழுமேழி

 • தொழுவடிவு