தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தொடி

 • தொடிக்கண்ணி

 • தொடிக்கிளி

 • தொடிக்கையள்

 • தொடிச்செல்வி

 • தொடிநங்கை

 • தொடிநல்லாள்

 • தொடிப்ப10வை

 • தொடிமகள்

 • தொடிமங்கை

 • தொடிமடந்தை

 • தொடிமணி

 • தொடிமயில்

 • தொடிமுத்து

 • தொடியணி

 • தொடியம்மை

 • தொடியழகி

 • தொடியாள்

 • தொடியிழை

 • தொடியிழையாள்

 • தொடியெழிலி

 • தொடியொளி

 • தொடிவல்லி

 • தொடு

  முட்டு, நெருங்கு

 • தொடுகடல்

 • தொடுகணை

 • தொடுகரை

 • தொடுகலம்

 • தொடுகழல்

 • தொடுகோதை

 • தொடுசிலம்பு

 • தொடுமாலை

 • தொடுவானம்

 • தொடுவில்

 • தொடுவேல்

 • தொடை

  மாலை

 • தொன்னங்கை

 • தொன்னெறி

 • தொன்மகள்

 • தொன்மங்கை

 • தொன்மடந்தை

 • தொன்மணி

 • தொன்மனை

 • தொன்மருதம்

 • தொன்மறை

 • தொன்மலை

 • தொன்மலையள்

 • தொன்மானம்

 • தொன்முடி

 • தொன்முதலி

 • தொன்முதல்வி

 • தொன்முத்து

 • தொன்முரசு

 • தொன்மேழி

 • தொன்மொழி

 • தொல்

  பழமை

 • தொல்கடல்

 • தொல்கதிர்

 • தொல்கலை

 • தொல்குடிமகள்

 • தொல்குமரி

 • தொல்குறிஞ்சி

 • தொல்கூடல்

 • தொல்சிலம்பு

 • தொல்சுடர்

 • தொல்செல்வம்

 • தொல்செல்வி

 • தொல்சொல்

 • தொல்சோணை

 • தொல்சோலை

 • தொல்படை

 • தொல்பரிதி

 • தொல்புகழ்

 • தொல்புனல்

 • தொல்புலமை

 • தொல்பொன்னி

 • தொல்பொருநை

 • தொல்பொழில்

 • தொல்யாழ்

 • தொல்லணி

 • தொல்லன்பு

 • தொல்லமுது

 • தொல்லம்மை

 • தொல்லரசி

 • தொல்லரசு

 • தொல்லரண்

 • தொல்லருவி

 • தொல்லறிவு

 • தொல்லழகி

 • தொல்லழகு

 • தொல்லாற்றல்

 • தொல்லாழி

 • தொல்லிசை

 • தொல்லின்பம்

 • தொல்லூராள்

 • தொல்லெழிலி

 • தொல்லெழில்

 • தொல்லொளி

 • தொல்லோவியம்

 • தொல்வடிவு

 • தொல்வயல்