தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தேங்கடல்

 • தேங்கண்ணி

 • தேங்கனி

 • தேங்கயம்

 • தேங்கயல்

 • தேங்கலம்

 • தேங்கலை

 • தேங்கழனி

 • தேங்காஞ்சி

 • தேங்காந்தள்

 • தேங்கிளி

 • தேங்குயில்

 • தேங்குரல்

 • தேங்குறிஞ்சி

 • தேங்குழலி

 • தேங்குழல்

 • தேங்குவளை

 • தேங்கூந்தல்

 • தேங்கொடி

 • தேங்கொன்றை

 • தேங்கோதை

 • தேஞ்சாரல்

 • தேஞ்சிட்டு

 • தேஞ்சிலம்பு

 • தேஞ்சுனை

 • தேஞ்சுரபி

 • தேஞ்செருந்தி

 • தேஞ்செல்வி

 • தேஞ்சொல்

 • தேஞ்சோலை

 • தேநகை

 • தேநங்கை

 • தேநா

 • தேநிலவு

 • தேநிலா

 • தேநெஞ்சள்

 • தேநெய்தல்

 • தேநெறி

 • தேந்தகை

 • தேந்தணிகை

 • தேந்தமிழ்

 • தேந்தாமரை

 • தேந்திங்கள்

 • தேந்திரு

 • தேந்துளசி

 • தேந்தென்றல்

 • தேந்தொடை

 • தேந்தோகை

 • தேனகை

 • தேனங்கை

 • தேனணி

 • தேனன்னை

 • தேனன்பு

 • தேனமுதம்

 • தேனமுது

 • தேனம்மை

 • தேனரசி

 • தேனரசு

 • தேனரி

 • தேனருவி

 • தேனறிவு

 • தேனலரி

 • தேனலை

 • தேனல்லி

 • தேனழகி

 • தேனழகு

 • தேனாம்பல்

 • தேனாள்

 • தேனாழி

 • தேனிசை

 • தேனிடை

 • தேனினி

 • தேனினியள்

 • தேனினியாள்

 • தேனின்பம்

 • தேனிலவு

 • தேனிலா

 • தேனிழை

 • தேனூராள்

 • தேனெஞ்சள்

 • தேனெயினி

 • தேனெய்தல்

 • தேனெறி

 • தேனெழிலி

 • தேனெழில்

 • தேனேரி

 • தேனொச்சி

 • தேனொளி

 • தேன்

 • தேன்கடல்

 • தேன்கண்ணி

 • தேன்கனி

 • தேன்கயம்

 • தேன்கலம்

 • தேன்கலை

 • தேன்கழனி

 • தேன்கா

 • தேன்காஞ்சி

 • தேன்காந்தள்

 • தேன்கிளி

 • தேன்கிள்ளை