தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தெய்வக்கிளி

 • தெய்வக்குமரி

 • தெய்வக்குயில்

 • தெய்வக்குரல்

 • தெய்வக்குறிஞ்சி

 • தெய்வக்கூடல்

 • தெய்வக்கொடி

 • தெய்வக்கொடை

 • தெய்வக்கொன்றை

 • தெய்வக்கொழுந்து

 • தெய்வக்கோதை

 • தெய்வச்சாந்து

 • தெய்வச்சாரல்

 • தெய்வச்சிட்டு

 • தெய்வச்சிலம்பு

 • தெய்வச்செல்வி

 • தெய்வச்சோலை

 • தெய்வத்தமிழ்

 • தெய்வத்தலைவி

 • தெய்வத்தழல்

 • தெய்வத்தாமரை

 • தெய்வத்தாய்

 • தெய்வத்திங்கள்

 • தெய்வத்திரு

 • தெய்வத்திறல்

 • தெய்வத்துணை

 • தெய்வத்துறை

 • தெய்வத்துளசி

 • தெய்வத்தென்றல்

 • தெய்வத்தேன்

 • தெய்வத்தேவி

 • தெய்வத்தொடை

 • தெய்வத்தோகை

 • தெய்வநகை

 • தெய்வநங்கை

 • தெய்வநன்னி

 • தெய்வநாச்சி

 • தெய்வநிலவு

 • தெய்வநிலா

 • தெய்வநெறி

 • தெய்வப்பண்

 • தெய்வப்பரிதி

 • தெய்வப்பழம்

 • தெய்வப்பிடி

 • தெய்வப்பிணை

 • தெய்வப்பிறை

 • தெய்வப்புகழ்

 • தெய்வப்புணை

 • தெய்வப்புதுமை

 • தெய்வப்புனல்

 • தெய்வப்புன்னை

 • தெய்வப்புலமை

 • தெய்வப்பூ

 • தெய்வப்பூவை

 • தெய்வப்பெண்

 • தெய்வப்பெண்டு

 • தெய்வப்பொட்டு

 • தெய்வப்பொன்

 • தெய்வப்பொன்னி

 • தெய்வப்பொருநை

 • தெய்வப்பொறை

 • தெய்வப்பொறையள்

 • தெய்வப்பொழில்

 • தெய்வமகள்

 • தெய்வமங்கை

 • தெய்வமடந்தை

 • தெய்வமணி

 • தெய்வமதி

 • தெய்வமனை

 • தெய்வமயில்

 • தெய்வமறை

 • தெய்வமலர்

 • தெய்வமலை

 • தெய்வமாதேவி

 • தெய்வமானம்

 • தெய்வமானி

 • தெய்வமான்

 • தெய்வமாமணி

 • தெய்வமாமதி

 • தெய்வமாமயில்

 • தெய்வமாமலர்

 • தெய்வமாரி

 • தெய்வமாலை

 • தெய்வமுடி

 • தெய்வமுதலி

 • தெய்வமுதல்வி

 • தெய்வமுத்து

 • தெய்வமுரசு

 • தெய்வமுல்லை

 • தெய்வமேழி

 • தெய்வமொழி

 • தெய்வம்

  உயர்ச்சி

 • தெய்வயானை

 • தெய்வயாழ்

 • தெய்வவடிவு

 • தெய்வவணி

 • தெய்வவல்லி

 • தெய்வவாணி

 • தெய்வவேல்

 • தெறுகடல்

 • தெறுகணை