தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தெண்கடல்

 • தெண்கதிர்

 • தெண்கயம்

 • தெண்கரை

 • தெண்குரல்

 • தெண்குளத்தள்

 • தெண்சுடர்

 • தெண்சுனை

 • தெண்சொல்

 • தெண்ணகை

 • தெண்ணிலவு

 • தெண்ணிலா

 • தெண்ணெஞ்சள்

 • தெண்ணெறி

 • தெண்புனல்

 • தெண்பொருநை

 • தெண்மணி

 • தெண்மதி

 • தெண்மை

  தெளிவு

 • தெண்மொழி

 • தென்கடல்

 • தென்கனி

 • தென்கரை

 • தென்கலம்

 • தென்கலை

 • தென்கழனி

 • தென்கிளி

 • தென்கிள்ளை

 • தென்குமரி

 • தென்குயில்

 • தென்குறிஞ்சி

 • தென்கூடல்

 • தென்கொடி

 • தென்கோதை

 • தென்சாரல்

 • தென்சிட்டு

 • தென்சிலம்பு

 • தென்சுடர்

 • தென்சொல்

 • தென்சோலை

 • தென்னங்கை

 • தென்னமுது

 • தென்னம்மை

 • தென்னரசி

 • தென்னரசு

 • தென்னருவி

 • தென்னறிவு

 • தென்னழகி

 • தென்னழகு

 • தென்னாற்றல்

 • தென்னாழி

 • தென்னிசை

 • தென்னிலவு

 • தென்னிலா

 • தென்னூராள்

 • தென்னெறி

 • தென்னெழிலி

 • தென்னெழில்

 • தென்னேரியள்

 • தென்னொளி

 • தென்னோவியம்

 • தென்பொன்னி

 • தென்பொருநை

 • தென்பொழில்

 • தென்மகள்

 • தென்மங்கை

 • தென்மடந்தை

 • தென்மணி

 • தென்மதி

 • தென்மயில்

 • தென்மருதம்

 • தென்மறை

 • தென்மலர்

 • தென்மலை

 • தென்மலையள்

 • தென்மாலை

 • தென்முத்து

 • தென்முரசு

 • தென்மொழி

 • தென்றணிகை

 • தென்றமிழ்

 • தென்றலைவி

 • தென்றல்

 • தென்வடிவு

 • தென்வல்லி

 • தென்வாணி

 • தென்வானம்

 • தென்வாரி

 • தென்விறல்

 • தென்விளக்கு

 • தென்வெற்றி

 • தென்வெள்ளி

 • தெய்வக்கடல்

 • தெய்வக்கணை

 • தெய்வக்கதிர்

 • தெய்வக்கனல்

 • தெய்வக்கனி

 • தெய்வக்கலம்

 • தெய்வக்கலை

 • தெய்வக்கழல்

 • தெய்வக்கிளி