தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • துகிர்

 • துடி

 • துடிக்குரல்

 • துடிப்பண்

 • துடிமின்னல்

 • துடிமுரசு

 • துடியிசை

 • துடியிடை

 • துடியேந்தி

 • துடியொலி

 • துணிவம்மை

 • துணிவரசி

 • துணிவரண்

 • துணிவழகி

 • துணிவாற்றல்

 • துணிவு

 • துணிவுக்குமரி

 • துணிவுச்செல்வி

 • துணிவுத்திறல்

 • துணிவுநங்கை

 • துணிவுநெஞ்சள்

 • துணிவுமங்கை

 • துணிவுமடந்தை

 • துணிவுமணி

 • துணிவுமலை

 • துணிவெழிலி

 • துணை

 • துணைக்கிளி

 • துணைக்குமரி

 • துணைக்குயில்

 • துணைச்சிலம்பு

 • துணைச்செல்வி

 • துணைத்தாய்

 • துணைநங்கை

 • துணைநல்லள்

 • துணைநிலவு

 • துணைநிலா

 • துணைநெறி

 • துணைமகள்

 • துணைமங்கை

 • துணைமடந்தை

 • துணைமணி

 • துணைமதி

 • துணைமனை

 • துணைமயில்

 • துணைமலர்

 • துணைமாமணி

 • துணைமாமதி

 • துணைமாமயில்

 • துணைமாலை

 • துணைமுத்து

 • துணைமுரசு

 • துணைமேழி

 • துணைமொழி

 • துணையணி

 • துணையன்னை

 • துணையமுதம்

 • துணையமுது

 • துணையம்மை

 • துணையரசி

 • துணையழகி

 • துணையாற்றல்

 • துணையின்பம்

 • துணையெழிலி

 • துணையொளி

 • துணைவல்லாள்

 • துணைவாணி

 • துணைவேல்

 • துயையெழில்

 • துய்ய

  தூய்மை

 • துய்யகனி

 • துய்யகழல்

 • துய்யகிளி

 • துய்யகுயில்

 • துய்யகொடி

 • துய்யசுனை

 • துய்யசெல்வம்

 • துய்யசொல்

 • துய்யதங்கம்

 • துய்யதமிழ்

 • துய்யதாமரை

 • துய்யதாய்

 • துய்யதிங்கள்

 • துய்யதிரு

 • துய்யதென்றல்

 • துய்யதேன்

 • துய்யநங்கை

 • துய்யநிலவு

 • துய்யநிலா

 • துய்யநெஞ்சள்

 • துய்யப10

 • துய்யபண்

 • துய்யபழம்

 • துய்யபிறை

 • துய்யபுகழ்

 • துய்யபுனல்

 • துய்யபுலமை

 • துய்யபொன்

 • துய்யபொறை

 • துய்யபொழில்

 • துய்யமகள்