தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தீ

  நெருப்பு

 • தீக்கடல்

 • தீக்கணை

 • தீக்கதிர்

 • தீக்கனல்

 • தீக்கொழுந்து

 • தீங்கனி

 • தீங்குயில்

 • தீங்குறிஞ்சி

 • தீங்குழலி

 • தீச்சுடர்

 • தீஞ்சுனை

 • தீஞ்சொல்

 • தீஞ்சோலை

 • தீத்தணல்

 • தீநிலவு

 • தீந்தமிழ்

 • தீந்தென்றல்

 • தீந்தேன்

 • தீந்தொடை

 • தீமங்கை

 • தீமடந்தை

 • தீமலை

 • தீமின்னல்

 • தீம்

  இனிமை

 • தீம்பண்

 • தீம்பழம்

 • தீம்புனல்

 • தீம்பொழில்

 • தீயன்னை

 • தீயம்மை

 • தீயரசி

 • தீயரண்

 • தீயாழி

 • தீயெரி

 • தீயேந்தி

 • தீயொளி

 • தீவடிவு

 • தீவாரி

 • தீவேல்