தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • திகழணி

 • திகழத்தி

 • திகழன்னை

 • திகழன்பு

 • திகழமுதம்

 • திகழமுது

 • திகழம்மை

 • திகழரசி

 • திகழரசு

 • திகழரண்

 • திகழரி

 • திகழருவி

 • திகழறிவு

 • திகழலரி

 • திகழலை

 • திகழல்லி

 • திகழழகி

 • திகழழகு

 • திகழாத்தி

 • திகழாம்பல்

 • திகழாற்றல்

 • திகழாழி

 • திகழிசை

 • திகழிடை

 • திகழினி

 • திகழினியள்

 • திகழின்பம்

 • திகழிழை

 • திகழெரி

 • திகழேரி

 • திகழொளி

 • திகழோதி

 • திகழோவியம்

 • திகழௌpனி

 • திகழௌpலி

 • திகழௌpல்

 • திகழ்

 • திகழ்கடல்

 • திகழ்கணை

 • திகழ்கண்ணி

 • திகழ்கதிர்

 • திகழ்கனல்

 • திகழ்கனி

 • திகழ்கயம்

 • திகழ்கயல்

 • திகழ்கரை

 • திகழ்கலம்

 • திகழ்கழனி

 • திகழ்கழி

 • திகழ்கழை

 • திகழ்கா

 • திகழ்காஞ்சி

 • திகழ்காந்தள்

 • திகழ்கானல்

 • திகழ்கிணை

 • திகழ்கிளி

 • திகழ்கிள்ளை

 • திகழ்குடிமகள்

 • திகழ்குமரி

 • திகழ்குயில்

 • திகழ்குறிஞ்சி

 • திகழ்குழலி

 • திகழ்குழல்

 • திகழ்குழை

 • திகழ்கூடல்

 • திகழ்கூந்தல்

 • திகழ்கொடி

 • திகழ்கொடை

 • திகழ்கொன்றை

 • திகழ்கொம்பு

 • திகழ்கொழுந்து

 • திகழ்கோதை

 • திகழ்சந்தனம்

 • திகழ்சாந்து

 • திகழ்சாரல்

 • திகழ்சிட்டு

 • திகழ்சிலம்பு

 • திகழ்சிவப்பி

 • திகழ்சுடர்

 • திகழ்சுனை

 • திகழ்சுரபி

 • திகழ்செருந்தி

 • திகழ்செல்லம்

 • திகழ்செல்வம்

 • திகழ்செல்வி

 • திகழ்சேந்தி

 • திகழ்சேய்

 • திகழ்சொல்

 • திகழ்சோணை

 • திகழ்சோலை

 • திகழ்தகை

 • திகழ்தகையள்

 • திகழ்தங்கம்

 • திகழ்தங்கை

 • திகழ்தணல்

 • திகழ்தணிகை

 • திகழ்தமிழ்

 • திகழ்தலைவி

 • திகழ்தழல்

 • திகழ்தழை

 • திகழ்தானை