தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • திருமலைநம்பி

 • திருமலைநாடன்

 • திருமலையன்

 • திருமாண்பன்

 • திருமாறன்

 • திருமால்

 • திருமாவளவன்

 • திருமாவேலன்

 • திருமுகன்

 • திருமுடி

 • திருமுரசு

 • திருமுருகன்

 • திருமுருகு

 • திருமுறுவல்

 • திருமூலன்

 • திருமூலர்

 • திருமைந்தன்

 • திருமொழி

 • திருவண்ணன்

 • திருவண்ணல்

 • திருவன்

 • திருவமுதன்

 • திருவரசன்

 • திருவரசு

 • திருவருட்குமரன்

 • திருவருட்கோ

 • திருவருட்கோன்

 • திருவருட்கோமான்

 • திருவருட்கோவன்

 • திருவருட்சுடர்

 • திருவருட்செல்வன்

 • திருவருட்சோலை

 • திருவருணம்பி

 • திருவருணெஞ்சன்

 • திருவருண்மொழி

 • திருவருளொளி

 • திருவருள்

 • திருவளத்தன்

 • திருவளநாடன்

 • திருவளவன்

 • திருவள்ளல்

 • திருவள்ளுவன்

 • திருவள்ளுவர்

 • திருவழகன்

 • திருவழுதி

 • திருவாணன்

 • திருவிடம்

 • திருவுளம்

 • திருவூரன்

 • திருவெழிலன்

 • திருவெழில்

 • திருவேந்தன்

 • திருவேந்தல்

 • திருவேந்தி

 • திருவேலன்

 • திருவேலோன்

 • திருவேல்

 • திருவேள்

 • திறத்தன்

 • திறனம்பி

 • திறனாடன்

 • திறனாளன்

 • திறனெஞ்சன்

 • திறன்மணி

 • திறன்மதி

 • திறன்மன்னன்

 • திறன்மருகன்

 • திறன்மறவன்

 • திறன்மல்லன்

 • திறன்மாறன்

 • திறமை

 • திறமையன்

 • திறம்

 • திறற்கிள்ளி

 • திறற்கீரன்

 • திறலண்ணல்

 • திறலன்

 • திறலப்பன்

 • திறலரசன்

 • திறலரசு

 • திறலொளி

 • திறலோன்

 • திறல்

 • திறல்வழுதி

 • திறல்வாகை

 • திறல்வாணன்

 • திறல்வீரன்

 • திறல்வேங்கை

 • திறல்வேந்தன்

 • திறல்வேல்

 • திறவன்

 • திறவு

 • திறவோன்

 • தில்லை

  ஒருமரம், ஓரூர்

 • தில்லைக்காடன்

 • தில்லைக்கிள்ளி

 • தில்லைக்கிழான்

 • தில்லைக்குடிமகன்

 • தில்லைக்குமரன்

 • தில்லைக்கூத்தன்

 • தில்லைக்கோ