தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தாமரையரசி

 • தாமரையரசு

 • தாமரையழகி

 • தாமரையழகு

 • தாமரையாள்

 • தாமரையெழிலி

 • தாமரையெழில்

 • தாமரையொளி

 • தாமரைவடிவு

 • தாமரைவயல்

 • தாமரைவல்லி

 • தாமரைவாணி

 • தாமரைவிளக்கு

 • தாமரைவேரி

 • தாயணி

 • தாயன்பு

 • தாயம்மா

 • தாயரசி

 • தாயரண்

 • தாயழகி

 • தாயழகு

 • தாயாள்

 • தாயாழி

 • தாயெழிலி

 • தாயெழில்

 • தாயொளி

 • தாய்

 • தாய்க்கடல்

 • தாய்க்கிளி

 • தாய்க்குயில்

 • தாய்மலை

 • தாய்மான்

 • தாய்மொழி

 • தாரணி

 • தாரம்மை

 • தாரரசி

 • தாரருவி

 • தாரழகி

 • தாரழகு

 • தாரினி

 • தாரெழிலி

 • தாரெழில்

 • தாரொளி

 • தாரோதி

 • தார்

  மாலை

 • தார்க்கிளி

 • தார்க்குழலி

 • தார்ச்செல்வி

 • தார்த்தேவி

 • தார்நங்கை

 • தார்மகள்

 • தார்மங்கை

 • தார்மடந்தை

 • தார்மணி

 • தார்மயில்

 • தார்முடி

 • தார்முத்து

 • தார்முரசு

 • தார்முல்லை

 • தார்வடிவு

 • தார்வல்லி

 • தார்வாகை

 • தார்வாணி

 • தார்வெற்றி

 • தார்வேங்கை

 • தார்வேல்

 • தாழக்கடல்

 • தாழக்கயம்

 • தாழங்கனி

 • தாழங்கழி

 • தாழங்கூடல்

 • தாழங்கேணி

 • தாழங்கோதை

 • தாழந்துறை

 • தாழம்பூ

 • தாழை

  செடிவகை

 • தாழைமணி

 • தாழைமயில்

 • தாழைமருதம்

 • தாழைமலர்

 • தாழையணி

 • தாழையழகி

 • தாழையெழிலி

 • தாழையெழில்

 • தாழைவடிவு

 • தாழைவயல்

 • தாழோதி

 • தாழ்

  பணிவு, நீண்டு, தொங்குதல்

 • தாழ்குழலி

 • தாழ்குழல்

 • தாழ்கூந்தல்

 • தாழ்கோதை

 • தாழ்சாரல்

 • தாழ்சொல்

 • தாழ்தொடை

 • தாழ்மாலை