தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தானை

  படை

 • தானைக்கடல்

 • தானைக்கிளி

 • தானைக்குரல்

 • தானைக்கொடி

 • தானைச்செல்வி

 • தானைத்திறல்

 • தானைத்துணை

 • தானைமகள்

 • தானைமங்கை

 • தானைமடந்தை

 • தானைமணி

 • தானைமயில்

 • தானைமுதல்வி

 • தானைமுத்து

 • தானைமுரசு

 • தானையணி

 • தானையரசி

 • தானையரசு

 • தானையரண்

 • தானையரி

 • தானையழகி

 • தானையாற்றல்

 • தானையாள்

 • தானையாழி

 • தானையெழிலி

 • தானையெழில்

 • தானையொளி

 • தானைவடிவு

 • தானைவள்ளி

 • தானைவாகை

 • தானைவாரி

 • தானைவிறல்

 • தானைவில்

 • தானைவெற்றி

 • தானைவேல்

 • தாமரை

  முளரி

 • தாமரைக்கண்ணி

 • தாமரைக்கனி

 • தாமரைக்கயம்

 • தாமரைக்கழனி

 • தாமரைக்கழல்

 • தாமரைக்கிளி

 • தாமரைக்குளத்தள்

 • தாமரைக்கொடி

 • தாமரைக்கோதை

 • தாமரைச்சிவப்பி

 • தாமரைச்சுனை

 • தாமரைச்செல்வம்

 • தாமரைச்செல்வி

 • தாமரைச்சேந்தி

 • தாமரைச்சேய்

 • தாமரைச்சோலை

 • தாமரைத்தங்கம்

 • தாமரைத்தங்கை

 • தாமரைத்தலைவி

 • தாமரைத்தாய்

 • தாமரைத்திரு

 • தாமரைத்தூயோள்

 • தாமரைத்தென்றல்

 • தாமரைத்தேன்

 • தாமரைத்தேவி

 • தாமரைத்தையல்

 • தாமரைத்தோகை

 • தாமரைநங்கை

 • தாமரைநன்னி

 • தாமரைநல்லள்

 • தாமரைநாச்சி

 • தாமரைநிலவு

 • தாமரைநிலா

 • தாமரைநெஞ்சள்

 • தாமரைநெய்தல்

 • தாமரைப்பழம்

 • தாமரைப்பிராட்டி

 • தாமரைப்பிள்ளை

 • தாமரைப்புனல்

 • தாமரைப்பூ

 • தாமரைப்பூவை

 • தாமரைப்பொன்

 • தாமரைப்பொன்னி

 • தாமரைப்பொழில்

 • தாமரைமகள்

 • தாமரைமங்கை

 • தாமரைமடந்தை

 • தாமரைமணி

 • தாமரைமதி

 • தாமரைமயில்

 • தாமரைமலர்

 • தாமரைமான்

 • தாமரைமாலை

 • தாமரைமுகை

 • தாமரைமுடி

 • தாமரைமுதல்வி

 • தாமரைமுத்து

 • தாமரைமொட்டு

 • தாமரையணி

 • தாமரையன்னை

 • தாமரையமுதம்

 • தாமரையமுது

 • தாமரையம்மை

 • தாமரையரசி