தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தாள்வேங்கை

 • தாள்வேந்தன்

 • தாள்வேலன்

 • தாள்வேல்

 • தாழம்பூவன்

 • தாழை

 • தாழைத்தாரான்

 • தாழைத்தாரோன்

 • தாழைத்தென்றல்

 • தாழைநெஞ்சன்

 • தாழைநேயன்

 • தாழைப்பொழிலன்

 • தாழைப்பொழில்

 • தாழைமார்பன்

 • தாழையூரான்

 • தாழைவண்ணன்