தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சங்கணி

 • சங்கழகி

 • சங்கழகு

 • சங்காழி

 • சங்கிசை

 • சங்கினியாள்

 • சங்கிழை

 • சங்கிழையாள்

 • சங்கு

  நத்து

 • சங்குக்கடல்

 • சங்குமணி

 • சங்குமுத்து

 • சங்குமொட்டு

 • சங்குவடிவு

 • சங்குவயல்

 • சங்குவளை

 • சங்குவாரி

 • சங்கூராள்

 • சங்கெழிலி

 • சங்கெழில்

 • சங்கேந்தி

 • சங்கொலி

 • சங்கொளி

 • சடர்ச்சாந்து

 • சந்தனக்கா

 • சந்தனக்கிளி

 • சந்தனக்குமரி

 • சந்தனக்குயில்

 • சந்தனக்குழலி

 • சந்தனக்குழல்

 • சந்தனக்குவை

 • சந்தனக்கூந்தல்

 • சந்தனக்கொடி

 • சந்தனக்கோதை

 • சந்தனச்சாந்து

 • சந்தனச்சாரல்

 • சந்தனச்சிட்டு

 • சந்தனச்செல்வி

 • சந்தனச்சோலை

 • சந்தனத்தழை

 • சந்தனத்தி

 • சந்தனத்தென்றல்

 • சந்தனத்தேவி

 • சந்தனத்தொடை

 • சந்தனநங்கை

 • சந்தனநிலவு

 • சந்தனநிலா

 • சந்தனப்பிறை

 • சந்தனப்பிள்ளை

 • சந்தனப்பூ

 • சந்தனப்பொட்டு

 • சந்தனப்பொதிகை

 • சந்தனப்பொன்னி

 • சந்தனப்பொழில்

 • சந்தனமகள்

 • சந்தனமங்கை

 • சந்தனமடந்தை

 • சந்தனமணி

 • சந்தனமதி

 • சந்தனமயில்

 • சந்தனமலர்

 • சந்தனமலை

 • சந்தனமலையள்

 • சந்தனமான்

 • சந்தனமாலை

 • சந்தனமுகை

 • சந்தனமுத்து

 • சந்தனமுறுவல்

 • சந்தனமுல்லை

 • சந்தனமொட்டு

 • சந்தனமொழி

 • சந்தனம்

 • சந்தனவடிவு

 • சந்தனவணி

 • சந்தனவமுது

 • சந்தனவம்மை

 • சந்தனவரசி

 • சந்தனவல்லி

 • சந்தனவள்ளி

 • சந்தனவழகி

 • சந்தனவழகு

 • சந்தனவாணி

 • சந்தனவாரி

 • சந்தனவினியாள்

 • சந்தனவின்பம்

 • சந்தனவில்

 • சந்தனவிளக்கு

 • சந்தனவுரு

 • சந்தனவெழிலி

 • சந்தனவெழில்

 • சந்தனவொளி

 • சந்தனவோதி

 • சமனங்கை

 • சமனம்மை

 • சமனரசி

 • சமனரசு

 • சமனெஞ்சள்

 • சமனெழிலி

 • சமனெழில்

 • சமனொளி

 • சமன்