தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சோணை

  ஓராறு

 • சோலை

  பொழில்

 • சோலைக்கனி

 • சோலைக்கிளி

 • சோலைக்குயில்

 • சோலைக்கொடி

 • சோலைச்சிட்டு

 • சோலைச்சுனை

 • சோலைச்செடி

 • சோலைச்செல்வி

 • சோலைத்தமிழ்

 • சோலைத்தழை

 • சோலைத்திரு

 • சோலைத்தென்றல்

 • சோலைத்தேன்

 • சோலைத்தோகை

 • சோலைநகை

 • சோலைநங்கை

 • சோலைநன்னி

 • சோலைநிலவு

 • சோலைநிலா

 • சோலைநெஞ்சள்

 • சோலைநெய்தல்

 • சோலைப்பிணை

 • சோலைப்புதுமை

 • சோலைப்புனல்

 • சோலைப்பூ

 • சோலைப்பூவை

 • சோலைமகள்

 • சோலைமங்கை

 • சோலைமடந்தை

 • சோலைமணி

 • சோலைமதி

 • சோலைமயில்

 • சோலைமருதம்

 • சோலைமலர்

 • சோலைமலை

 • சோலைமலையள்

 • சோலைமான்

 • சோலைமுகை

 • சோலைமுத்து

 • சோலைமுறுவல்

 • சோலைமுல்லை

 • சோலைமொட்டு

 • சோலைமொழி

 • சோலைமௌவல்

 • சோலையணி

 • சோலையன்னை

 • சோலையன்பு

 • சோலையமுதம்

 • சோலையமுது

 • சோலையம்மா

 • சோலையம்மை

 • சோலையரசி

 • சோலையரசு

 • சோலையரண்

 • சோலையரி

 • சோலையருவி

 • சோலையறிவு

 • சோலையலரி

 • சோலையல்லி

 • சோலையழகி

 • சோலையழகு

 • சோலையாம்பல்

 • சோலையாள்

 • சோலையிசை

 • சோலையின்பம்

 • சோலையூராள்

 • சோலையெழிலி

 • சோலையெழில்

 • சோலையொளி

 • சோலைவடிவு

 • சோலைவல்லி

 • சோலைவள்ளி

 • சோலைவாணி

 • சோலைவாழை

 • சோலைவேரி

 • சோழக்கனி

 • சோழக்கிளி

 • சோழக்கிள்ளை

 • சோழக்குடிமகள்

 • சோழக்குமரி

 • சோழக்குயில்

 • சோழச்சிலம்பு

 • சோழச்சுடர்

 • சோழச்செல்வி

 • சோழச்சேய்

 • சோழச்சோணை

 • சோழத்தங்கை

 • சோழநங்கை

 • சோழநன்னி

 • சோழன்

  மூவேந்தருள் ஒருவர் குலப்பெயர்

 • சோழன்மாதேவி

 • சோழப்புகழ்

 • சோழப்பொன்னி

 • சோழமகள்

 • சோழமங்கை

 • சோழமடந்தை

 • சோழமணி

 • சோழமயில்

 • சோழமலர்