தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சோழத்தமிழன்

 • சோழத்தமிழ்

 • சோழத்தம்பி

 • சோழத்தலைவன்

 • சோழத்தானையன்

 • சோழத்திண்ணன்

 • சோழத்திருவன்

 • சோழத்திறத்தன்

 • சோழத்திறலோன்

 • சோழத்திறல்

 • சோழத்துணைவன்

 • சோழத்தூயன்

 • சோழத்தூயவன்

 • சோழத்தூயோன்

 • சோழத்தென்றல்

 • சோழத்தேவன்

 • சோழத்தோன்றல்

 • சோழத்தோழன்

 • சோழநன்னன்

 • சோழநம்பி

 • சோழநல்லன்

 • சோழநல்லோன்

 • சோழநாகன்

 • சோழநாடன்

 • சோழநிலவன்

 • சோழநெஞ்சன்

 • சோழநெறியன்

 • சோழநேயன்

 • சோழநேரியன்

 • சோழன்

 • சோழப்பரிதி

 • சோழப்பாவலன்

 • சோழப்பிறை

 • சோழப்புகழன்

 • சோழப்புகழோன்

 • சோழப்புகழ்

 • சோழப்புலவன்

 • சோழப்பூவன்

 • சோழப்பொருநன்

 • சோழப்பொருப்பன்

 • சோழப்பொழிலன்

 • சோழப்பொழில்

 • சோழப்போரோன்

 • சோழப்போர்

 • சோழமகன்

 • சோழமணி

 • சோழமதி

 • சோழமன்னன்

 • சோழமருகன்

 • சோழமருதன்

 • சோழமறவன்

 • சோழமலை

 • சோழமலையன்

 • சோழமல்லன்

 • சோழமள்ளன்

 • சோழமழவன்

 • சோழமாண்பன்

 • சோழமானன்

 • சோழமான்

 • சோழமார்பன்

 • சோழமுகிலன்

 • சோழமுடி

 • சோழமுதல்வன்

 • சோழமுத்தன்

 • சோழமுத்து

 • சோழமுனைவன்

 • சோழமுரசு

 • சோழமுருகன்

 • சோழமுருகு

 • சோழமுறுவல்

 • சோழமெய்யன்

 • சோழமேழி

 • சோழமைந்தன்

 • சோழமொழி

 • சோழயாழோன்

 • சோழவமுதன்

 • சோழவமுது

 • சோழவரசன்

 • சோழவரசு

 • சோழவரம்பன்

 • சோழவளத்தன்

 • சோழவளநாடன்

 • சோழவளவன்

 • சோழவள்ளல்

 • சோழவழகன்

 • சோழவழகு

 • சோழவாகை

 • சோழவாணன்

 • சோழவாழி

 • சோழவினியன்

 • சோழவின்பன்

 • சோழவிறலன்

 • சோழவிறலோன்

 • சோழவிறல்

 • சோழவில்லோன்

 • சோழவீரன்

 • சோழவுழவன்

 • சோழவூரன்

 • சோழவூரான்

 • சோழவூரோன்

 • சோழவெற்பன்