தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சொன்னங்கை

 • சொன்னல்லள்

 • சொன்னெறி

 • சொன்னேரியள்

 • சொன்மகள்

 • சொன்மங்கை

 • சொன்மடந்தை

 • சொன்மணி

 • சொன்மருதம்

 • சொன்மறை

 • சொன்மலர்

 • சொன்மலை

 • சொன்மானி

 • சொன்மாரி

 • சொன்மாலை

 • சொன்முகில்

 • சொன்முத்து

 • சொன்முரசு

 • சொரிகணை

 • சொரிதல்

  சிந்துதல்

 • சொற்கடல்

 • சொற்கணை

 • சொற்கலை

 • சொற்கிளி

 • சொற்கிள்ளை

 • சொற்குயில்

 • சொற்கொண்டல்

 • சொற்சிலம்பு

 • சொற்சுடர்

 • சொற்சுனை

 • சொற்செம்மை

 • சொற்செல்வம்

 • சொற்செல்வி

 • சொற்சேய்

 • சொற்பரிதி

 • சொற்புலமை

 • சொற்பூவை

 • சொற்பொறை

 • சொற்போர்

 • சொல்

  மொழி, நெல்

 • சொல்லணி

 • சொல்லமுதம்

 • சொல்லமுது

 • சொல்லரசி

 • சொல்லரி

 • சொல்லருவி

 • சொல்லறிவு

 • சொல்லழகி

 • சொல்லாற்றல்

 • சொல்லாழி

 • சொல்லின்பம்

 • சொல்லெழிலி

 • சொல்லேந்தி

 • சொல்லோவியம்

 • சொல்வடிவு

 • சொல்வல்லாள்

 • சொல்வல்லி

 • சொல்வாகை

 • சொல்வாணி

 • சொல்வாரி

 • சொல்வாழி

 • சொல்விளக்கு

 • சொல்வெற்றி

 • சொல்வேங்கை

 • சொல்வேல்