தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • செங்கோடன்

 • செஞ்சென்னி

 • செஞ்செல்வன்

 • செஞ்செழியன்

 • செஞ்சேய்

 • செஞ்சேரன்

 • செஞ்சோலை

 • செஞ்சோழன்

 • செந்தகை

 • செந்தகையன்

 • செந்தங்கம்

 • செந்தமிழண்ணல்

 • செந்தமிழன்

 • செந்தமிழன்பன்

 • செந்தமிழப்பன்

 • செந்தமிழமுதன்

 • செந்தமிழமுது

 • செந்தமிழரசு

 • செந்தமிழறிஞன்

 • செந்தமிழறிவன்

 • செந்தமிழறிவு

 • செந்தமிழிசை

 • செந்தமிழினியன்

 • செந்தமிழின்பன்

 • செந்தமிழூரன்

 • செந்தமிழேந்தல்

 • செந்தமிழேந்தி

 • செந்தமிழையன்

 • செந்தமிழொளி

 • செந்தமிழௌpனி

 • செந்தமிழௌpலன்

 • செந்தமிழௌpலோன்

 • செந்தமிழ்

 • செந்தமிழ்க்கடல்

 • செந்தமிழ்க்காரி

 • செந்தமிழ்க்கிள்ளி

 • செந்தமிழ்க்கிழான்

 • செந்தமிழ்க்கீரன்

 • செந்தமிழ்க்குன்றன்

 • செந்தமிழ்க்குமரன்

 • செந்தமிழ்க்குரிசில்

 • செந்தமிழ்க்கூத்தன்

 • செந்தமிழ்க்கேள்வன்

 • செந்தமிழ்க்கோ

 • செந்தமிழ்க்கோடன்

 • செந்தமிழ்க்கோதை

 • செந்தமிழ்க்கோன்

 • செந்தமிழ்க்கோமான்

 • செந்தமிழ்க்கோவன்

 • செந்தமிழ்ச்சுடர்

 • செந்தமிழ்ச்சென்னி

 • செந்தமிழ்ச்செம்மல்

 • செந்தமிழ்ச்செல்வன்

 • செந்தமிழ்ச்செழியன்

 • செந்தமிழ்நாடன்

 • செந்தமிழ்நாவன்

 • செந்தமிழ்நிலவன்

 • செந்தமிழ்நெஞ்சன்

 • செந்தமிழ்நேயன்

 • செந்தமிழ்ப்பரிதி

 • செந்தமிழ்ப்பாரி

 • செந்தமிழ்ப்பாவலன்

 • செந்தமிழ்ப்பித்தன்

 • செந்தமிழ்ப்புலவன்

 • செந்தமிழ்ப்பொழிலன்

 • செந்தமிழ்ப்பொழில்

 • செந்தமிழ்மகன்

 • செந்தமிழ்மணி

 • செந்தமிழ்மதி

 • செந்தமிழ்மன்னன்

 • செந்தமிழ்மறவன்

 • செந்தமிழ்மலை

 • செந்தமிழ்மலையன்

 • செந்தமிழ்மாண்பன்

 • செந்தமிழ்மானன்

 • செந்தமிழ்மார்பன்

 • செந்தமிழ்மாறன்

 • செந்தமிழ்முதல்வன்

 • செந்தமிழ்முத்தன்

 • செந்தமிழ்முத்து

 • செந்தமிழ்முனைவன்

 • செந்தமிழ்முரசு

 • செந்தமிழ்முருகன்

 • செந்தமிழ்முருகு

 • செந்தமிழ்மைந்தன்

 • செந்தமிழ்மொழி

 • செந்தமிழ்வண்ணன்

 • செந்தமிழ்வளத்தன்

 • செந்தமிழ்வளவன்

 • செந்தமிழ்வள்ளல்

 • செந்தமிழ்வழுதி

 • செந்தமிழ்வாணன்

 • செந்தமிழ்வீரன்

 • செந்தமிழ்வெற்பன்

 • செந்தமிழ்வேங்கை

 • செந்தமிழ்வேந்தன்

 • செந்தமிழ்வேலன்

 • செந்தமிழ்வேல்

 • செந்தமிழ்வேள்

 • செந்தாமரை

 • செந்தாரன்