தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சூடாமணி

 • சூடி

  அணிந்தவள்

 • சூணெறி

 • சூண்மொழி

 • சூதிலாள்

 • சூது

  கவறு, வஞ்சகம்

 • சூளரசி

 • சூளாற்றல்

 • சூளுடையாள்

 • சூள்

  ஆணை

 • சூள்வடிவு

 • சூழணி

 • சூழரசி

 • சூழரசு

 • சூழரண்

 • சூழரி

 • சூழாழி

 • சூழெரி

 • சூழ்

  ஆய்வு, சுற்றிவரல்

 • சூழ்கடல்

 • சூழ்கணை

 • சூழ்கனல்

 • சூழ்கலை

 • சூழ்கழனி

 • சூழ்கழல்

 • சூழ்கொன்றை

 • சூழ்கோதை

 • சூழ்சிலம்பு

 • சூழ்சுடர்

 • சூழ்தொடை

 • சூழ்புகழ்

 • சூழ்புனல்

 • சூழ்புலமை

 • சூழ்பொழில்

 • சூழ்மருதம்

 • சூழ்வாரி