தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சுடரணி

 • சுடரத்தி

 • சுடரன்னை

 • சுடரன்பு

 • சுடரமுதம்

 • சுடரமுது

 • சுடரம்மா

 • சுடரம்மை

 • சுடரரசி

 • சுடரரசு

 • சுடரரண்

 • சுடரரி

 • சுடரருவி

 • சுடரறிவு

 • சுடரலரி

 • சுடரலை

 • சுடரல்லி

 • சுடரழகி

 • சுடரழகு

 • சுடராம்பல்

 • சுடராற்றல்

 • சுடராள்

 • சுடராழி

 • சுடராவரசு

 • சுடரிசை

 • சுடரிடை

 • சுடரினி

 • சுடரினியள்

 • சுடரினியாள்

 • சுடரின்பம்

 • சுடரிழை

 • சுடரிழையாள்

 • சுடருடையாள்

 • சுடருரு

 • சுடரூராள்

 • சுடரெயினி

 • சுடரெரி

 • சுடரெழினி

 • சுடரெழிலி

 • சுடரெழில்

 • சுடரேந்தி

 • சுடரேரி

 • சுடரொளி

 • சுடரோதி

 • சுடரோவியம்

 • சுடர்

  ஒளி

 • சுடர் விழி

  சுடர் போல் ஒளி வீசும் விழி

 • சுடர்க்கணை

 • சுடர்க்கண்ணி

 • சுடர்க்கனல்

 • சுடர்க்கனி

 • சுடர்க்கலம்

 • சுடர்க்கலை

 • சுடர்க்கழனி

 • சுடர்க்கழல்

 • சுடர்க்கா

 • சுடர்க்காஞ்சி

 • சுடர்க்காந்தள்

 • சுடர்க்கானல்

 • சுடர்க்கிளி

 • சுடர்க்கிள்ளை

 • சுடர்க்குமரி

 • சுடர்க்குறிஞ்சி

 • சுடர்க்குழை

 • சுடர்க்கொடி

 • சுடர்க்கொன்றை

 • சுடர்க்கொழுந்து

 • சுடர்க்கோதை

 • சுடர்ச்சந்தனம்

 • சுடர்ச்சாரல்

 • சுடர்ச்சிலம்பு

 • சுடர்ச்சுனை

 • சுடர்ச்சுரபி

 • சுடர்ச்செருந்தி

 • சுடர்ச்செல்வம்

 • சுடர்ச்செல்வி

 • சுடர்ச்சேய்

 • சுடர்ச்சோலை

 • சுடர்த்தங்கம்

 • சுடர்த்தங்கை

 • சுடர்த்தமிழ்

 • சுடர்த்தலைவி

 • சுடர்த்தழல்

 • சுடர்த்தழை

 • சுடர்த்தானை

 • சுடர்த்தாமரை

 • சுடர்த்தாய்

 • சுடர்த்திங்கள்

 • சுடர்த்திரு

 • சுடர்த்துகிர்

 • சுடர்த்துணை

 • சுடர்த்துறை

 • சுடர்த்துளசி

 • சுடர்த்தென்றல்

 • சுடர்த்தேன்

 • சுடர்த்தேவி

 • சுடர்த்தையல்

 • சுடர்த்தொடி

 • சுடர்த்தொடை

 • சுடர்த்தோகை

 • சுடர்நகை