தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சிட்டம்மா

 • சிட்டழகி

 • சிட்டழகு

 • சிட்டு

 • சிட்டுக்குருவி

 • சிட்டெழிலி

 • சிட்டெழில்

 • சின்னக்கிளி

 • சின்னக்குட்டி

 • சின்னக்குயில்

 • சின்னச்சிட்டு

 • சின்னத்தங்கம்

 • சின்னத்தங்கை

 • சின்னன்

  சிறியது

 • சின்னப்பிள்ளை

 • சின்னமணி

 • சின்னம்மா

 • சின்னவடிவு

 • சின்னவல்லி

 • சின்னாய்ச்சி

 • சின்னாள்

 • சிறுகடல்

 • சிறுகிளி

 • சிறுகிள்ளை

 • சிறுகுமரி

 • சிறுகுயில்

 • சிறுகொடி

 • சிறுசுனை

 • சிறுநிலவு

 • சிறுநிலா

 • சிறுநுதல்

 • சிறுபண்

 • சிறுபிணை

 • சிறுபிறை

 • சிறுபுணை

 • சிறுபூவை

 • சிறுபொழில்

 • சிறுமணி

 • சிறுமலர்

 • சிறுமான்

 • சிறுமுகை

 • சிறுமுரசு

 • சிறுமுறுவல்

 • சிறுமை

  சிறியது

 • சிறுமொட்டு

 • சிறை

  அடைக்குமிடம்

 • சிறையஞ்சாள்

 • சிற்றணி

 • சிற்றன்னை

 • சிற்றமுது

 • சிற்றம்மை

 • சிற்றரசி

 • சிற்றரசு

 • சிற்றரண்

 • சிற்றரி

 • சிற்றருவி

 • சிற்றலரி

 • சிற்றலை

 • சிற்றல்லி

 • சிற்றழகி

 • சிற்றழகு

 • சிற்றாள்

 • சிற்றிடை

 • சிற்றிழை

 • சிற்றூராள்

 • சிற்றெயினி

 • சிற்றெரி

 • சிற்றெழிலி

 • சிற்றெழில்

 • சிற்றொளி

 • சிலம்பணி

 • சிலம்பம்மை

 • சிலம்பரசி

 • சிலம்பரசு

 • சிலம்பரண்

 • சிலம்பரி

 • சிலம்பருவி

 • சிலம்பழகி

 • சிலம்பழகு

 • சிலம்பிசை

 • சிலம்பு

 • சிலம்புச்செல்வி

 • சிலம்புமணி

 • சிலம்புமுத்து

 • சிலம்பெழிலி

 • சிலம்பெழில்

 • சிலம்பொலி

 • சிவப்பி