தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கடனங்கை

 • கடனிலா

 • கடன்மணி

 • கடன்முத்து

 • கடம்பணி

 • கடம்பன்னை

 • கடம்பமணி

 • கடம்பமயில்

 • கடம்பமலர்

 • கடம்பமலை

 • கடம்பமாலை

 • கடம்பமுதம்

 • கடம்பமுது

 • கடம்பம்மை

 • கடம்பரசி

 • கடம்பரசு

 • கடம்பரண்

 • கடம்பழகி

 • கடம்பழகு

 • கடம்பவாணி

 • கடம்பி

 • கடம்பு

  ஒருமரம்

 • கடம்புச்செல்வி

 • கடம்புமணி

 • கடம்புமயில்

 • கடம்புமலர்

 • கடம்புமலை

 • கடம்புமாலை

 • கடற்கண்ணி

 • கடற்சிட்டு

 • கடலணி

 • கடலன்னை

 • கடலமுதம்

 • கடலமுது

 • கடலரசி

 • கடலரண்

 • கடலலை

 • கடலழகி

 • கடலூராள்

 • கடலெழிலி

 • கடலொலி

 • கடல்

  ஆழி

 • கடல்வல்லி

 • கடல்வாணி

 • கடல்விழி

 • கட்டழகி

 • கட்டு

  அமைப்பு, ஒழுங்கு

 • கணி

  மதித்தல், எண்ணல்

 • கணிக்கணை

 • கணிக்கதிர்

 • கணிக்கனல்

 • கணிக்கயல்

 • கணிக்கலம்

 • கணிக்கலை

 • கணிக்கழி

 • கணிக்கழை

 • கணிக்குயில்

 • கணிக்குரல்

 • கணிக்குழல்

 • கணிக்குழை

 • கணிக்குவை

 • கணிக்கொடி

 • கணிக்கொடை

 • கணிக்கொன்றை

 • கணிக்கொம்பு

 • கணிக்கொழுந்து

 • கணிக்கோதை

 • கணிச்சாந்து

 • கணிச்சுடர்

 • கணிச்சுனை

 • கணிச்சுரபி

 • கணிச்செல்வம்

 • கணிச்செல்வி

 • கணிச்சேந்தி

 • கணிச்சேய்

 • கணிச்சொல்

 • கணிச்சோலை

 • கணித்தகை

 • கணித்தங்கம்

 • கணித்தங்கை

 • கணித்தணல்

 • கணித்தமிழ்

 • கணித்தலைவி

 • கணித்தழல்

 • கணித்தழை

 • கணித்தாய்

 • கணித்திறல்

 • கணித்தென்றல்

 • கணித்தேவி

 • கணித்தையல்

 • கணித்தோகை

 • கணிநகை

 • கணிநங்கை

 • கணிநிலவு

 • கணிநிலா

 • கணிநுதல்

 • கணிநெறி

 • கணிப்பண்

 • கணிப்பிறை

 • கணிப்புகழ்

 • கணிப்புனல்