தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கோமுத்து

 • கோமுரசு

 • கோற்கோதை

 • கோற்சிலம்பு

 • கோற்செல்வி

 • கோற்சேய்

 • கோற்றொடி

 • கோலக்கடல்

 • கோலக்கணை

 • கோலக்கண்ணி

 • கோலக்கதிர்

 • கோலக்கனி

 • கோலக்கயம்

 • கோலக்கயல்

 • கோலக்கலம்

 • கோலக்கலை

 • கோலக்கா

 • கோலக்கானல்

 • கோலக்கிளி

 • கோலக்கிள்ளை

 • கோலக்குட்டி

 • கோலக்குமரி

 • கோலக்குயில்

 • கோலக்குறிஞ்சி

 • கோலக்குழலி

 • கோலக்குழல்

 • கோலக்குழை

 • கோலக்கூடல்

 • கோலக்கூந்தல்

 • கோலக்கொடி

 • கோலக்கொன்றை

 • கோலக்கொழுந்து

 • கோலக்கோதை

 • கோலச்சாந்து

 • கோலச்சாரல்

 • கோலச்சிட்டு

 • கோலச்சிலம்பு

 • கோலச்சுடர்

 • கோலச்சுனை

 • கோலச்செருந்தி

 • கோலச்செல்வி

 • கோலச்சோலை

 • கோலணி

 • கோலத்தங்கம்

 • கோலத்தங்கை

 • கோலத்தமிழ்

 • கோலத்தலைவி

 • கோலத்தழை

 • கோலத்தானை

 • கோலத்தாமரை

 • கோலத்தாய்

 • கோலத்திங்கள்

 • கோலத்திரு

 • கோலத்திறல்

 • கோலத்துளசி

 • கோலத்தென்றல்

 • கோலத்தேன்

 • கோலத்தேவி

 • கோலத்தொடை

 • கோலத்தோகை

 • கோலநகை

 • கோலநங்கை

 • கோலநிலவு

 • கோலநிலா

 • கோலநெய்தல்

 • கோலநெறி

 • கோலப்பகல்

 • கோலப்பணை

 • கோலப்பண்

 • கோலப்பரிதி

 • கோலப்பிடி

 • கோலப்பிணை

 • கோலப்பிறை

 • கோலப்புகழ்

 • கோலப்புணை

 • கோலப்புதுமை

 • கோலப்புனல்

 • கோலப்புன்னை

 • கோலப்புலமை

 • கோலப்பூ

 • கோலப்பூவை

 • கோலப்பொட்டு

 • கோலப்பொன்

 • கோலப்பொன்னி

 • கோலப்பொழில்

 • கோலமகள்

 • கோலமங்கை

 • கோலமடந்தை

 • கோலமணி

 • கோலமதி

 • கோலமனை

 • கோலமயில்

 • கோலமருதம்

 • கோலமறை

 • கோலமலர்

 • கோலமலை

 • கோலமான்

 • கோலமாரி

 • கோலமாலை

 • கோலமின்னல்

 • கோலமுகில்