தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கோ

 • கோக்கடல்

 • கோக்கணை

 • கோக்கண்ணி

 • கோக்குமரி

 • கோக்குயில்

 • கோக்கோதை

 • கோச்சிலம்பு

 • கோச்செல்வி

 • கோச்சேய்

 • கோச்சொல்

 • கோடை

  பருவங்களில் ஒன்று

 • கோடைக்கானல்

 • கோடைநிலவு

 • கோடைநிலா

 • கோடைநிழல்

 • கோடைப்புனல்

 • கோடைவானம்

 • கோட்கடல்

 • கோட்கணை

 • கோட்கதிர்

 • கோட்கனி

 • கோட்கோதை

 • கோட்சுடர்

 • கோட்செல்வி

 • கோட்சேய்

 • கோட்புகழ்

 • கோட்புலி

 • கோணங்கை

 • கோணல்லள்

 • கோணிலவு

 • கோணிலா

 • கோண்மணி

 • கோண்மலர்

 • கோண்மலை

 • கோதை

 • கோதைக்கிளி

 • கோதைக்குழலி

 • கோதைச்செல்வி

 • கோதைநெஞ்சள்

 • கோதைமகள்

 • கோதைமங்கை

 • கோதைமடந்தை

 • கோதைமணி

 • கோதைமயில்

 • கோதைமலர்

 • கோதைமான்

 • கோதைமுத்து

 • கோதைமுறுவல்

 • கோதையமுதம்

 • கோதையமுது

 • கோதையரசி

 • கோதையரி

 • கோதையருவி

 • கோதையல்லி

 • கோதையள்

 • கோதையழகி

 • கோதையழகு

 • கோதையாள்

 • கோதையினியள்

 • கோதையினியாள்

 • கோதையின்பம்

 • கோதையெழிலி

 • கோதையெழில்

 • கோதையொளி

 • கோதைவடிவு

 • கோதைவாணி

 • கோதைவேல்

 • கோத்தங்கை

 • கோத்தமிழ்

 • கோத்தானை

 • கோத்தாய்

 • கோத்திறல்

 • கோத்துணை

 • கோத்தென்றல்

 • கோத்தேவி

 • கோநெறி

 • கோனங்கை

 • கோனிலவு

 • கோனிலா

 • கோனெறி

 • கோன்மகள்

 • கோன்மங்கை

 • கோன்மடந்தை

 • கோன்மணி

 • கோன்மதி

 • கோப்பரிதி

 • கோப்பெண்டு

 • கோப்பெருந்தேவி

 • கோமகள்

 • கோமங்கை

 • கோமடந்தை

 • கோமணி

 • கோமதி

 • கோமயில்

 • கோமலர்

 • கோமளம்

 • கோமளவல்லி

 • கோமாலை

 • கோமுடி

 • கோமுத்து