தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கோதைச்சுடர்

 • கோதைச்சுனை

 • கோதைச்சுனையான்

 • கோதைச்செந்தில்

 • கோதைச்சென்னி

 • கோதைச்செம்மல்

 • கோதைச்செல்வன்

 • கோதைச்செழியன்

 • கோதைச்சேந்தன்

 • கோதைச்சேய்

 • கோதைச்சேரன்

 • கோதைச்சோழன்

 • கோதைத்தகை

 • கோதைத்தகையன்

 • கோதைத்தங்கன்

 • கோதைத்தங்கம்

 • கோதைத்தனையன்

 • கோதைத்தமிழன்

 • கோதைத்தமிழ்

 • கோதைத்தம்பி

 • கோதைத்தலைவன்

 • கோதைத்தானையன்

 • கோதைத்தாளன்

 • கோதைத்திண்ணன்

 • கோதைத்திருவன்

 • கோதைத்திறத்தன்

 • கோதைத்திறலோன்

 • கோதைத்திறல்

 • கோதைத்துணை

 • கோதைத்துணைவன்

 • கோதைத்துரை

 • கோதைத்துறை

 • கோதைத்துறைவன்

 • கோதைத்தூயன்

 • கோதைத்தூயவன்

 • கோதைத்தூயோன்

 • கோதைத்தென்னன்

 • கோதைத்தென்னவன்

 • கோதைத்தென்றல்

 • கோதைத்தெய்வம்

 • கோதைத்தேன்

 • கோதைத்தேறல்

 • கோதைத்தேவன்

 • கோதைத்தோன்றல்

 • கோதைத்தோழன்

 • கோதைநன்னன்

 • கோதைநம்பி

 • கோதைநல்லன்

 • கோதைநல்லோன்

 • கோதைநாகன்

 • கோதைநாடன்

 • கோதைநாவன்

 • கோதைநிலவன்

 • கோதைநிலவு

 • கோதைநெஞ்சன்

 • கோதைநெடியோன்

 • கோதைநெறியன்

 • கோதைநேயன்

 • கோதைநேரியன்

 • கோதைப்பகலோன்

 • கோதைப்பரிதி

 • கோதைப்பா

 • கோதைப்பாடி

 • கோதைப்பாண்டியன்

 • கோதைப்பாரி

 • கோதைப்பாவலன்

 • கோதைப்பிறை

 • கோதைப்பிள்ளை

 • கோதைப்புகழன்

 • கோதைப்புகழோன்

 • கோதைப்புகழ்

 • கோதைப்புலவன்

 • கோதைப்பூவன்

 • கோதைப்பெரியன்

 • கோதைப்பேகன்

 • கோதைப்பொன்னன்

 • கோதைப்பொருநன்

 • கோதைப்பொருப்பன்

 • கோதைப்பொறை

 • கோதைப்பொறையன்

 • கோதைப்பொழிலன்

 • கோதைப்பொழில்

 • கோதைமன்னன்

 • கோதைமாண்பன்

 • கோதைமானன்

 • கோதைமான்

 • கோதைமார்பன்

 • கோதைமாறன்

 • கோதைமின்னல்

 • கோதைமுகிலன்

 • கோதைமுடி

 • கோதைமுதல்வன்

 • கோதைமுத்தன்

 • கோதைமுத்து

 • கோதைமுனைவன்

 • கோதைமுரசு

 • கோதைமுருகன்

 • கோதைமுருகு

 • கோதைமுறுவல்

 • கோதைமுறையோன்

 • கோதைமெய்யன்