தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கொடைமணி

 • கொடைமதி

 • கொடைமயில்

 • கொடைமருதம்

 • கொடைமலர்

 • கொடைமலை

 • கொடைமான்

 • கொடைமாரி

 • கொடைமாலை

 • கொடைமுகிலி

 • கொடைமுகில்

 • கொடைமுடி

 • கொடைமுத்து

 • கொடைமுரசு

 • கொடைமுல்லை

 • கொடைமேழி

 • கொடைமொழி

 • கொடையணி

 • கொடையன்னை

 • கொடையன்பு

 • கொடையமுதம்

 • கொடையமுது

 • கொடையம்மை

 • கொடையரசி

 • கொடையரசு

 • கொடையரண்

 • கொடையருவி

 • கொடையறிவு

 • கொடையழகி

 • கொடையழகு

 • கொடையாற்றல்

 • கொடையாள்

 • கொடையாழி

 • கொடையிசை

 • கொடையின்பம்

 • கொடையெழிலி

 • கொடையெழில்

 • கொடையேந்தி

 • கொடையொளி

 • கொடைவடிவு

 • கொடைவயல்

 • கொடைவல்லாள்

 • கொடைவல்லி

 • கொடைவள்ளி

 • கொடைவாகை

 • கொடைவாணி

 • கொடைவானம்

 • கொடைவாரி

 • கொடைவிளக்கு

 • கொடைவெற்றி

 • கொடைவேங்கை

 • கொடைவேல்

 • கொன்றை

 • கொன்றைக்கனி

 • கொன்றைக்குழல்

 • கொன்றைக்கோதை

 • கொன்றைசூடி

 • கொன்றைச்செல்வி

 • கொன்றைத்தொடை

 • கொன்றையம்பொழல்

 • கொன்றையம்மா

 • கொன்றையரசி

 • கொன்றையரசு

 • கொன்றையழகி

 • கொன்றையழகு

 • கொன்றையினியாள்

 • கொன்றையூராள்

 • கொன்றையெழிலி

 • கொன்றையெழில்

 • கொன்றையொளி

 • கொன்றைவாணி

 • கொம்பு

  ஒருவகை இசைக்கருவி

 • கொற்கை

 • கொற்கைக்கடல்

 • கொற்கைக்கதிர்

 • கொற்கைக்கனி

 • கொற்கைக்கலம்

 • கொற்கைக்கிளி

 • கொற்கைக்குமரி

 • கொற்கைக்குயில்

 • கொற்கைக்கொடி

 • கொற்கைக்கோதை

 • கொற்கைக்சிட்டு

 • கொற்கைச்சிலம்பு

 • கொற்கைச்சுடர்

 • கொற்கைச்செல்வி

 • கொற்கைச்சேந்தி

 • கொற்கைச்சேய்

 • கொற்கைத்தங்கம்

 • கொற்கைத்தங்கை

 • கொற்கைத்தலைவி

 • கொற்கைத்துறை

 • கொற்கைத்தேன்

 • கொற்கைத்தேவி

 • கொற்கைத்தோகை

 • கொற்கைநங்கை

 • கொற்கைநன்னி

 • கொற்கைநெய்தல்

 • கொற்கைப்பரிதி

 • கொற்கைப்பாடினி

 • கொற்கைப்பொன்