தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கொங்கமுது

 • கொங்கரசி

 • கொங்கரண்

 • கொங்கருவி

 • கொங்கலரி

 • கொங்கலை

 • கொங்கழகி

 • கொங்கழகு

 • கொங்காழி

 • கொங்கிசை

 • கொங்கினியள்

 • கொங்கினியாள்

 • கொங்கிழை

 • கொங்கு

 • கொங்குக்கடல்

 • கொங்குக்கனி

 • கொங்குக்கிளி

 • கொங்குக்குமரி

 • கொங்குக்குயில்

 • கொங்குச்செல்வி

 • கொங்குச்சோலை

 • கொங்குப்பொன்

 • கொங்குப்பொழில்

 • கொங்குமகள்

 • கொங்குமணி

 • கொங்குமதி

 • கொங்குமயில்

 • கொங்குமருதம்

 • கொங்குமலர்

 • கொங்குமலை

 • கொங்குமான்

 • கொங்குமாரி

 • கொங்குமாலை

 • கொங்குமுல்லை

 • கொங்குமொழி

 • கொங்குயாழ்

 • கொங்குவல்லி

 • கொங்குவாணி

 • கொங்குவாரி

 • கொங்கெழிலி

 • கொங்கெழில்

 • கொங்கொளி

 • கொடி

 • கொடிக்குழல்

 • கொடித்தானை

 • கொடித்தாமரை

 • கொடிப்பூ

 • கொடிமலர்

 • கொடிமின்னல்

 • கொடிமுல்லை

 • கொடியணி

 • கொடியரசி

 • கொடியரண்

 • கொடியல்லி

 • கொடியழகி

 • கொடியழகு

 • கொடியாம்பல்

 • கொடியிடை

 • கொடியெழிலி

 • கொடியெழில்

 • கொடை

 • கொடைக்கனி

 • கொடைக்கிளி

 • கொடைக்குடிமகள்

 • கொடைக்குமரி

 • கொடைக்குயில்

 • கொடைக்கொடி

 • கொடைக்கோதை

 • கொடைச்சிட்டு

 • கொடைச்சிலம்பு

 • கொடைச்சுனை

 • கொடைச்சுரபி

 • கொடைச்செல்வம்

 • கொடைச்செல்வி

 • கொடைச்சொல்

 • கொடைச்சோலை

 • கொடைத்தமிழ்

 • கொடைத்தலைவி

 • கொடைத்தாய்

 • கொடைத்திரு

 • கொடைத்திறல்

 • கொடைத்தேன்

 • கொடைத்தோகை

 • கொடைநங்கை

 • கொடைநன்னி

 • கொடைநல்லள்

 • கொடைநிலவு

 • கொடைநிலா

 • கொடைநெஞ்சள்

 • கொடைநெறி

 • கொடைநேரியள்

 • கொடைப்பரிதி

 • கொடைப்புகழ்

 • கொடைப்பூவை

 • கொடைப்பொன்

 • கொடைப்பொன்னி

 • கொடைப்பொழில்

 • கொடைமகள்

 • கொடைமங்கை

 • கொடைமடந்தை

 • கொடைமணி