தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கொடைமானன்

 • கொடைமார்பன்

 • கொடைமாறன்

 • கொடைமுதல்வன்

 • கொடைமுத்தன்

 • கொடைமுத்து

 • கொடைமுரசு

 • கொடைமைந்தன்

 • கொடையண்ணல்

 • கொடையன்

 • கொடையன்பன்

 • கொடையன்பு

 • கொடையப்பன்

 • கொடையமுதன்

 • கொடையமுது

 • கொடையரசன்

 • கொடையரசு

 • கொடையருவி

 • கொடையழகன்

 • கொடையழகு

 • கொடையாளன்

 • கொடையாழி

 • கொடையினியன்

 • கொடையின்பன்

 • கொடையெழினி

 • கொடையெழிலன்

 • கொடையெழிலோன்

 • கொடையேந்தல்

 • கொடைவண்ணன்

 • கொடைவல்லோன்

 • கொடைவளவன்

 • கொடைவள்ளல்

 • கொடைவழுதி

 • கொடைவாகை

 • கொடைவாணன்

 • கொடைவீரன்

 • கொடைவெற்றி

 • கொடைவேந்தன்

 • கொடைவேள்

 • கொன்றை

 • கொன்றைசூடி

 • கொன்றைத்தென்றல்

 • கொன்றைத்தேன்

 • கொன்றைநாடன்

 • கொன்றைமன்னன்

 • கொன்றையரசன்

 • கொன்றையிசை

 • கொன்றையூரன்

 • கொன்றைவேந்தன்

 • கொற்கை

 • கொற்கைக்காவலன்

 • கொற்கைக்கிழான்

 • கொற்கைக்கீரன்

 • கொற்கைக்குமரன்

 • கொற்கைக்குரிசில்

 • கொற்கைக்கூத்தன்

 • கொற்கைக்கேள்வன்

 • கொற்கைக்கோ

 • கொற்கைக்கோடன்

 • கொற்கைக்கோதை

 • கொற்கைக்கோன்

 • கொற்கைக்கோமான்

 • கொற்கைக்கோவன்

 • கொற்கைச்சாரல்

 • கொற்கைநிலவன்

 • கொற்கைநேயன்

 • கொற்கைப்பரிதி

 • கொற்கைப்பாண்டியன்

 • கொற்கைப்பாவலன்

 • கொற்கைப்பித்தன்

 • கொற்கைப்புலவன்

 • கொற்கைமணி

 • கொற்கைமன்னன்

 • கொற்கைமறவன்

 • கொற்கைமாறன்

 • கொற்கைமுத்து

 • கொற்கைமுரசு

 • கொற்கைமைந்தன்

 • கொற்கையன்

 • கொற்கையருவி

 • கொற்கையூரன்

 • கொற்கையேந்தல்

 • கொற்கைவள்ளல்

 • கொற்கைவழுதி

 • கொற்கைவாணன்

 • கொற்கைவிறல்

 • கொற்கைவீரன்

 • கொற்கைவெற்பன்

 • கொற்கைவேந்தன்

 • கொற்றக்கடல்

 • கொற்றக்கணை

 • கொற்றக்கண்ணன்

 • கொற்றக்கண்ணு

 • கொற்றக்கதிர்

 • கொற்றக்கனல்

 • கொற்றக்கனி

 • கொற்றக்கலை

 • கொற்றக்கலைஞன்

 • கொற்றக்காடன்

 • கொற்றக்காரி

 • கொற்றக்காவலன்