தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கை

  கை, சிறியது, செயல், ஒழுக்கம்

 • கைகோள்

 • கைக்கணை

 • கைக்கனி

 • கைக்கலம்

 • கைக்கழி

 • கைக்காந்தள்

 • கைக்கிணை

 • கைக்கிளி

 • கைக்கிளை

 • கைக்கிள்ளை

 • கைச்செல்வம்

 • கைத்திரு

 • கைத்திறன்

 • கைத்திறல்

 • கைத்துணை

 • கைந்நெறி

 • கைப்பொன்

 • கைப்பொன்னி

 • கைப்பொருள்

 • கைப்பொறை

 • கைம்மணி

 • கைம்மலர்

 • கைம்மலை

 • கைம்மாறு

 • கைம்மாலை

 • கைம்முதலி

 • கைம்முதல்

 • கைம்முத்து

 • கைம்முரசு

 • கையணி

 • கையமுது

 • கையரசி

 • கையரண்

 • கையரி

 • கையழகி

 • கையாற்றல்

 • கையாழி

 • கையாழ்

 • கையிழை

 • கையெழிலி

 • கையொளி

 • கையோவியம்

 • கைவடிவு

 • கைவண்ணம்

 • கைவளை

 • கைவாகை

 • கைவிறல்

 • கைவில்

 • கைவிளக்கு

 • கைவெற்றி

 • கைவேல்