தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கேளணி

 • கேளன்பு

 • கேளமுது

 • கேளம்மை

 • கேளரசி

 • கேளரசு

 • கேளரண்

 • கேளழகி

 • கேளழகு

 • கேளெழிலி

 • கேளெழில்

 • கேளொளி

 • கேள்

  உறவு, கேட்டல்

 • கேள்வி

 • கேள்விச்செல்வம்

 • கேள்வியறிவு

 • கோவரசி