தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கூர்புனல்

 • கூர்புன்னை

 • கூர்புலமை

 • கூர்பூவை

 • கூர்பொன்

 • கூர்பொன்னி

 • கூர்பொருநை

 • கூர்பொறை

 • கூர்பொறையள்

 • கூர்பொழில்

 • கூர்மகள்

 • கூர்மங்கை

 • கூர்மடந்தை

 • கூர்மணி

 • கூர்மதி

 • கூர்மனை

 • கூர்மயில்

 • கூர்மருதம்

 • கூர்மறை

 • கூர்மலர்

 • கூர்மலை

 • கூர்மானம்

 • கூர்மானி

 • கூர்மாரி

 • கூர்மாலை

 • கூர்முகிலி

 • கூர்முகில்

 • கூர்முகை

 • கூர்முடி

 • கூர்முத்து

 • கூர்முரசு

 • கூர்முறுவல்

 • கூர்முல்லை

 • கூர்மேழி

 • கூர்மொட்டு

 • கூர்மொழி

 • கூர்யாழ்

 • கூர்வடிவு

 • கூர்வயல்

 • கூர்வல்லி

 • கூர்வளை

 • கூர்வள்ளி

 • கூர்வாகை

 • கூர்வாணி

 • கூர்வானம்

 • கூர்வாரி

 • கூர்வாள்

 • கூர்விறலி

 • கூர்விறல்

 • கூர்வில்

 • கூர்விளக்கு

 • கூர்விழி

 • கூர்வெட்சி

 • கூர்வெண்ணி

 • கூர்வெற்றி

 • கூர்வெள்ளி

 • கூர்வேங்கை

 • கூர்வேம்பு

 • கூர்வேய்

 • கூர்வேரல்

 • கூர்வேரி

 • கூர்வேல்

 • கூலக்கடல்

 • கூலக்கதிர்

 • கூலக்கலம்

 • கூலக்கழனி

 • கூலக்குறிஞ்சி

 • கூலக்குவை

 • கூலச்சாரல்

 • கூலச்செல்வம்

 • கூலச்செல்வி

 • கூலச்சேந்தி

 • கூலச்சேய்

 • கூலத்திரு

 • கூலத்துறை

 • கூலத்தேவி

 • கூலநாச்சி

 • கூலப்பூவை

 • கூலப்பொன்

 • கூலப்பொன்னி

 • கூலமகள்

 • கூலமங்கை

 • கூலமடந்தை

 • கூலமணி

 • கூலமனை

 • கூலமயில்

 • கூலமருதம்

 • கூலமலை

 • கூலமுத்து

 • கூலமேழி

 • கூலம்

 • கூலவயல்

 • கூலவல்லி

 • கூலவாகை

 • கூலவாணி

 • கூலவாரி

 • கூலவூராள்

 • கூவிளம்

 • கூவிளை