தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கூந்தல்வல்லி

 • கூனிழையாள்

 • கூன்

  வளைவு

 • கூன்பிறை

 • கூன்யாழ்

 • கூன்வளை

 • கூன்வில்

 • கூரணி

 • கூரத்தி

 • கூரன்பு

 • கூரமுது

 • கூரம்மை

 • கூரரசி

 • கூரரசு

 • கூரரண்

 • கூரரி

 • கூரருவி

 • கூரறிவு

 • கூரலரி

 • கூரலை

 • கூரல்லி

 • கூரழகி

 • கூரழகு

 • கூராற்றல்

 • கூராழி

 • கூரிசை

 • கூரினியள்

 • கூரினியாள்

 • கூரின்பம்

 • கூரிழை

 • கூரிழையாள்

 • கூருரு

 • கூரெரி

 • கூரெழினி

 • கூரெழிலி

 • கூரெழில்

 • கூரொலி

 • கூரொளி

 • கூரோதி

 • கூர்

  மிகுதி, கூர்மை

 • கூர்கடல்

 • கூர்கணை

 • கூர்கதிர்

 • கூர்கலம்

 • கூர்கலை

 • கூர்குமரி

 • கூர்குயில்

 • கூர்குறிஞ்சி

 • கூர்குழலி

 • கூர்குழல்

 • கூர்குழை

 • கூர்கூந்தல்

 • கூர்கொடி

 • கூர்கொன்றை

 • கூர்கொழுந்து

 • கூர்சாந்து

 • கூர்சாரல்

 • கூர்சிலம்பு

 • கூர்சுடர்

 • கூர்சுனை

 • கூர்சோலை

 • கூர்தகை

 • கூர்தகையள்

 • கூர்தங்கம்

 • கூர்தங்கை

 • கூர்தணல்

 • கூர்தணிகை

 • கூர்தமிழ்

 • கூர்தழல்

 • கூர்தழை

 • கூர்தானை

 • கூர்தாமரை

 • கூர்திங்கள்

 • கூர்திரு

 • கூர்திறல்

 • கூர்துடி

 • கூர்துணை

 • கூர்துறை

 • கூர்தென்றல்

 • கூர்தொடை

 • கூர்தோகை

 • கூர்நகை

 • கூர்நங்கை

 • கூர்நிலவு

 • கூர்நிலா

 • கூர்நுதல்

 • கூர்நெஞ்சள்

 • கூர்நெய்தல்

 • கூர்நெறி

 • கூர்பகல்

 • கூர்பணை

 • கூர்பண்

 • கூர்பரிதி

 • கூர்பழம்

 • கூர்பிடி

 • கூர்பிணை

 • கூர்பிறை

 • கூர்புகழ்

 • கூர்புணை

 • கூர்புதுமை

 • கூர்புனல்